Socialdemokraterna vill ta av vårdpersonalens pensionspengar

Debattartikel Bohusläningen – Conny Brännberg m.fl.
GrönBlå Samverkan har fortsatt fokus på omställning av sjukvården för att utveckla och förstärka den patientnära och vardagliga vården. Vi har påbörjat införandet av framtidens vårdinformationsmiljö, som ska tillvarata digitaliseringens möjligheter inom hälso- och sjukvården. Det är långsiktiga satsningar för att patienterna i Västra Götaland, nu och i framtiden, ska åtnjuta en kvalitativ, trygg och kostnadseffektiv hälso- och sjukvård.

Även satsningen på vårdens medarbetare och på en förbättrad arbetsmiljö fortsätter. Det gäller exempelvis fördubblingen av OB-ersättningen nattetid och höjningen med 50 procent för helgtjänstgöring, som har gett goda resultat för bemanningen.
Långsiktighet och kontinuitet präglar således även budget för år 2020. Men de ekonomiska förutsättningarna har förändrats. Prognoserna indikerar vikande tillväxt och minskande skatteunderlag. Det finns därför inte något ekonomiskt utrymme för nya satsningar. Det är också direkt oansvarigt av Socialdemokraterna att vilja ta en halv miljard kronor från den förvaltning som betalar ut pensioner för en trygg ålderdom för regionens anställda. Det krävs istället ekonomiskt ansvarstagande och återhållsamhet.

Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen håller hög kvalitet. Men kostnaderna för sjukvården har ökat och ökar i högre takt än intäkterna från skatter och statsbidrag. Det är en ohållbar utveckling som måste vändas om vi långsiktigt ska kunna tillhandahålla god vård utifrån ett rimligt skatteuttag. Medborgarna måste helt enkelt få ut mer vård per satsad skattekrona. Resurser behöver omfördelas från de stora sjukhusen till den nära vården som människor behöver ofta. Den högspecialiserade vården som behövs mera sällan ska koncentreras.

Reformer behövs också för att lösa de systemfel som drabbar patienterna i form av långa köer och medarbetare i form av dålig och stressig arbetsmiljö. Lösningarna finns i stor utsträckning på varje sjukhus, verksamhet och enskild vårdavdelning. Därför vill vi minska detaljstyrningen och bana väg för tillitsstyrning, där ansvar, makt och befogenheter att nå ekonomiska och verksamhetsmässiga mål decentraliseras. Som ett led i detta vill vi införa administrativ prövningsrätt. Det innebär att medarbetarna ska kunna ifrågasätta onödig administration som gör arbetet omständligt och ineffektivt. Onödig byråkrati och tyngande rutiner ska tas bort eller förenklas.

Vårt mål är också att alla vårdcentraler i Västra Götaland inom fem år ska kunna erbjuda alla invånare en fast läkarkontakt. Det är en fråga om trygghet för patienten, men om också om kvalitet och effektivitet att den behandlande läkaren känner patienten och är förtrogen med dess sjukdomshistorik. Därför föreslår vi att de vårdcentraler som förmår att tillhandahålla fast läkarkontakt ska premieras.

Ordning och reda i ekonomin står inte mot utveckling och förbättring av sjukvården. De är varandras förutsättningar. Med förslaget till budget tar GrönBlå Samverkan ansvar för båda.

Johnny Magnusson
Gruppledare (M)

Kristina Jonäng
Gruppledare (C)

Conny Brännberg
Gruppledare (KD)

Jonas Andersson
Gruppledare (L)


Gruppledare (MP)


En efterlängtad omstart för Västra Götaland


Läs mer

Civilsamhället behövs som aldrig förr


Läs mer

Vi måste tänka rätt inför morgondagens transportsystem


Läs mer

Beslut om sjukvården ska inte fattas i Bryssel


Läs mer

Mer behöver göras för bönderna


Läs mer

När döden blir ännu svårare


Läs mer

Byråkratiska hinder tas bort för att minska vårdskulden


Läs mer

Förändra levnadsvanorna och förebygg dödliga sjukdomar


Läs mer

Koldioxidbudget ska stärka klimatarbetet i Västra Götaland


Läs mer

Vi behöver en ny modell för fordonsbeskattning


Läs mer