Socialdemokratisk populism löser inte sjukvårdens utmaningar

Debattartikel BT – Stefan Svensson och Lisa Berglund
Under två mandatperioder har två huvudinriktningar blivit tydliga i den socialdemokratiska oppositionspolitiken i Västra Götalandsregionen. Dels en avsaknad av respekt för de mest fundamentala principerna i den ekonomiska politiken, dels återkommande angrepp på privata utförare inom vården.

En grundbult i den ekonomiska politiken är det så kallade balanskravet. Det innebär att kommuner och regioner ska upprätta budgeten för nästa kalenderår så att intäkterna överstiger kostnaderna. Det misslyckas Socialdemokraterna med i sitt förslag till regionbudget som de presenterat för kommande år. Det samlade underskottet för 2023 och 2024 uppgår till 712 miljoner kronor, allt för att kunna visa på ”satsningar”. Till detta kan läggas att Socialdemokraterna under de senaste åren gång efter annan röstat igenom utgiftsökningar tillsammans med Sverigedemokraterna och Vänsterpartiet, men utan att ta ett helhetsansvar för ekonomin. Så byggs inte vården stark.

Utfallen mot privata utförare är återkommande. I den socialdemokratiska budgeten för 2022 skriver regionråd Helén Eliasson i förordet: ”Vi behöver stärka vår egen organisation och slippa att belasta såväl patienter som verksamhet och ekonomi med inhyrd personal”. Att ha en stark egen organisation är i sig bra. Det har vi i Västra Götalandsregionen. Men att utmåla personal som vårdar sjuka som en belastning och gradera dem utifrån vem som är deras arbetsgivare är magstarkt. Av den totala personalkostnaden går ca 2 procent idag till inhyrd personal vilket är lågt i ett nationellt perspektiv.

Om Socialdemokraternas fientlighet mot privata utförare fick fritt spelrum skulle rätten att välja vårdcentral hotas. Av drygt 200 vårdcentraler drivs cirka hälften av privata och andra externa utförare. De ersätts på exakt samma sätt som regionens egna vårdcentraler. Inom den specialiserade vården, där hög prioritet ligger på att korta de vårdköer som växt under pandemin, går idag cirka 5% av kostnaderna till privata vårdgivare. De är ett utomordentligt komplement till den vård som bedrivs i våra egna verksamheter.

Det är snart val. Mot oss har vi en ekonomiskt populistisk socialdemokrati som vill trycka tillbaka såväl vårdval som de privata utförarna. I kontrast till Socialdemokraterna kommer vi kristdemokrater även fortsättningsvis att värna stabila finanser i regionen. Det är en förutsättning för att bygga vården stark och ta ansvar för framtiden. Likaså står vi upp för rätten att välja vårdcentral. Och ska vi lyckas med att få bort köerna måste samtliga resurser nyttjas på bästa vis. Det görs bäst genom en vass egen organisation kompletterad med upphandlad vård av privata vårdgivare.

Stefan Svensson (KD), regionrådskandidat
Lisa Berglund (KD), regionkandidat


Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer

För stora risker med att göra det lättare att ändra juridiskt kön


Läs mer

Åtgärdsförslag för ekonomiskt ansvarstagande


Läs mer

De rödgröna prioriterar lägre biljettpriser framför att lösa vårdkrisen


Läs mer

Svensson och Wendesten träffade Kyrkans SOS


Läs mer

Verksamhetsbesök på Sahlgrenska universitetssjukhus


Läs mer

Genom civilsamhället stöttar vi de mest utsatta


Läs mer

VGR:s borgerliga styren sköt till mer medel till sjukvården


Läs mer

Sjukhusen i Västra Götaland ska hämta hem 250 miljoner på tre år


Läs mer

Den rödgröna regionledningen äventyrar fokus på bristyrken inom vården


Läs mer