Stärk säkerheten i kollektivtrafiken

Insändare Bohusläningen – Fredrik Olsson
Säkerhet och trygghet i kollektivtrafiken samt vid resecentrum och hållplatser är en högaktuell fråga. Ingen resenär ska behöva välja bort att resa kollektivt på grund av otrygghet.

Pandemin har påverkat det kollektiva resandet, men nu ser vi en stabil uppgång. Senast 2025 beräknas 2019 års nivå att uppnås. Samtidigt krävs starkare fokus på trygghetsfrågor för att fler ska finna det attraktivt att åka med kollektivtrafiken.

De senaste åren har Västtrafik utvecklat det trygghetsskapande och brottsförebyggande arbetet. Här utgör utplacering av väktare, ordningsvakter och trygghetsvärdar i och omkring kollektivtrafiken en nyckel. Kristdemokraterna vill utöka dessa personalgrupper – kollektivtrafiken ska uppfattas som ett säkert färdmedel under dygnets alla timmar.

Även andra insatser behövs. Kameraövervakning är viktigt både för att hindra att brott sker och för att kunna lagföra de som väljer att begå brott i kollektivtrafiken. Tillsammans med kommuner behöver regionen arbeta för förbättrad belysning, röjning av buskar och nolltolerans mot klotter.
För att öka tryggheten och trivseln bland barn och ungdomar behövs ett utökat samarbete med föreningsliv och skolor så att de större stationerna kan bemannas med skolvärdar under de tider då barnen reser till och från skolan.

En röst på Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen är en röst för trygghet, säkerhet, smidiga byten och en välfungerande kollektivtrafik.

Fredrik Olsson
regionkandidat för Västra Götaland, kommunkandidat för Munkedals kommun och vice ordförande i KD Munkedal


Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer