Stärk vårdpersonalens skydd genom tillträdesförbud

Magnus Berntsson och Hampus Hagman – Debattartikel ETC Göteborg
I dag kan kända orosmakare få tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och dömas till böter eller fängelse om de bryter mot förbudet. Kristdemokraterna vill ha ett liknande förbud på sjukhus. Hot och våld mot personal och patienter är oacceptabelt, och måste stoppas.

En fråga som har diskuterats mycket är hur brott mot utryckningsfordon som brandkår, polis och ambulans ska stoppas. Men problemen förekommer även inne på sjukhus. Flera fall har uppmärksammats, inte minst i Göteborg – samtidigt är mörkertalet med stor sannolikhet stort.

Personalen måste skyddas och ges förutsättningar att göra sitt jobb på bästa sätt. Men det handlar också om att garantera säkerheten för patienterna som har rätt till en trygg vård.

Vi är positiva till att regeringens utredare i januari presenterade förslag på hur blåljuspersonal bättre ska kunna skyddas. Bland annat föreslogs en hårdare straffskala, vilket är en åtgärd som Kristdemokraterna har efterlyst. Men när det gäller skyddet av sjukvårdspersonal måste mer göras.

Personal i räddningstjänsten och sjukvården har i dag inte samma lagskydd som exempelvis poliser eftersom de inte ägnar sig åt myndighetsutövning. Vi vill att dessa personalgrupper ska få ett starkare skydd och därför ska hot och våld mot dessa få större konsekvenser. Påföljderna måste bli detsamma som för hot och våld mot poliser.

För att göra detta möjligt vill vi införa en ny lag – attacker mot vitala samhällsfunktioner – där det inte ställs krav på att angreppet görs mot någon i dennes myndighetsutövning. Brottet ska också innefatta skadegörelse mot exempelvis sjukhus eller socialkontor, för att ytterligare skydda välfärdens kärna från våldsamma attacker.

Sjukvårdspersonal har naturligtvis erfarenhet av att hantera komplicerade patienter och bråk uppstår i ansträngda situationer. Men det är en sak att ha en besvärlig patient och en helt annan sak att hantera människor som antingen vill skada en patient eller personalen.

Våldshandlingar på ett sjukhus kan få katastrofala konsekvenser för vården av patienter och för möjligheten att rädda liv. Vi kan inte tillåta att den som med hot försöker påverka personalens prioriteringsbedömningar, våldsamt tränger sig in i behandlingsrum eller hotar personal får vistas på sjukhus.

Vi föreslår därför också en lag som innebär att personer som hotar säkerheten på sjukhus får besöksförbud – utom i de fall de är i behov av vård själva. Ett liknade upplägg finns i dag på idrottsarenor där personer, som riskerar att begå brott som kan störa ordningen, förbjuds att komma in.

Dessa förslag inte är hela lösningen på de otrygghetsproblem som finns på sjukhusen. Det är genom långsiktiga satsningar på exempelvis stärkt civilsamhälle, förbättrat företagsklimat, och fler tidiga insatser för barn som vi skapar ett samhälle där alla kan känna trygghet, överallt.

Däremot kan våra förslag bidra till att öka tryggheten för vårdpersonal och patienter – här och nu. Det kan inte vänta.

Magnus Berntsson (KD), regionpolitiker
Hampus Hagman (KD), riksdagskandidat


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer