Ta psykisk ohälsa på allvar

Debattartikel GT – Monica Selin
I dag inleds den nationella suicidpreventiva konferensen i Göteborg. Arbetet för att förbättra människors liv som har psykisk ohälsa måste fortsätta oförtrutet.

Den elfte nationella suicidpreventiva konferensen kommer att äga rum med start i dag i Göteborg. Var sjätte timme tar en människa livet av sig i Sverige. Varje dag. Året om. Tio gånger fler gör ett suicidförsök och ytterligare tio gånger fler överväger att ta sitt liv.
Bakom alla siffror i statistiken gömmer sig medmänniskor i behov av vård och stöd. Vid varje självmord och varje självmordsförsök drabbas också nära och kära, vänner och anhöriga. Därför är det viktigt att ta utmaningen med den psykiska ohälsan på allvar.

Trots att psykisk ohälsa är utbredd har psykiatrin historiskt sett haft mycket svårt att hävda sig gentemot den somatiska vården. Tyvärr. Vårdens tillkortakommande har inneburit onödigt lidande för människor som inte sällan bollats mellan olika vårdinstanser.

Men sedan 2015 utgör psykiatrin ett prioriterat område i Västra Götalandsregionen. Från det året har regionen, stegvis, ökat anslagen till psykiatrin med en kvarts miljard kronor. Dock tar det tid att både utbilda personal och att utveckla verksamheten. Därför är det viktigt med fortsatta satsningar på utbildning, kompetensutveckling och på verksamhetsutveckling med mer subspecialisering för en bättre vård.

I Västra Götalandsregionen förstärktes självskadevården 2015 bland annat genom inrättande av behandlingsteam i hela Västra Götaland. Och under senare år har självskadevården utvecklats och vården har blivit mycket bättre på att arbeta med evidensbaserade metoder. Men fortfarande saknas riktigt bra vård för de allra svårast sjukaste patienter inom denna grupp, och som ofta har en komplex psykiatrisk problembild.

Regionen har därför fattat ett viktigt beslut om att inrätta en enhet för högspecialiserad vård för patienter med självskadebeteende. Enheten kommer att organiseras under Sahlgrenska universitetssjukhuset, Psykiatri affektiva. Denna satsning är oerhört viktig del för att bygga upp en vård som kan möta en patientgrupp som hittills inte kunnat få sina vårdbehov tillgodosedda på ett tillräckligt bra sätt. Det handlar om patienter med allvarliga, ofta livshotande, självskadebeteenden eller som inte blivit hjälpta av andra metoder. Den högspecialiserade enheten har i uppdrag att utgöra en resurs för hela Västra Götalandsregionen. Det innebär krav på ett utåtriktat arbete med konsultation och kunskapsspridning. Det innebär också ett nära samarbete med forskningen och att ligga i framkant när det gäller utveckling av vården.

För människor som tänker på, planerar och försöker genomföra suicid spelar sjukvården en mycket viktig roll. Naturligtvis för att förebygga i ett tidigt skede, men också för att rädda liv i en akut situation eller hjälpa på vägen tillbaka efter ett suicidförsök. Men hur tillgänglig och högkvalitativ sjukvården än lyckas bli så kan den aldrig ersätta mänskliga möten där var och en av oss kan göra skillnad för medmänniskor som mår dåligt.

Därför tog Psykiatriberedningen i Västra Götalandsregionen förra året initiativ till kampanjen ”Steg för livet”, som riktat sig till allmänheten med syfte att bryta tabut kring självmord och att stötta människor i mötet med personer som mår dåligt.

Den nationella suicidpreventiva konferensen i Göteborg arrangeras av Suicidprevention i Väst tillsammans med Västra Götalandsregionen och Göteborgs stad i samverkan med Folkhälsomyndigheten och Nationellt centrum för suicidforskning och prevention av psykisk ohälsa och Karolinska institutet. Genom denna typ av initiativ sprids kunskapen och frågan om självskadevård hålls kvar på agendan. Och det är oerhört viktigt.

Den psykiska ohälsan måste tas på allvar och därför kan jag inte nog understryka vikten av att fortsätta förstärka och utveckla vården för att minska den psykiska ohälsan och förbättra omhändertagandet av patienter med psykisk sjukdom.

Monica Selin (KD)
Regionråd och ordförande i Psykiatriberedningen


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer