Utökad insats för yngre med psykisk ohälsa

Pressmeddelande-
Förra året startade Västra Götalandsregionen ett pilotprojekt om förstärkt första linjens vård för barn och unga med psykisk ohälsa. I dag beslutade Hälso- och sjukvårdsstyrelsen att utöka detta arbete.

Genom pilotprojektet har sex vårdcentraler fått ett tilläggsuppdrag att genom mer specifik kompetens kunna ge diagnos och behandling till barn och unga med psykisk ohälsa. Dessa vårdcentraler tar sedan några månader tillbaka emot patienter som söker direkt och bistår även andra vårdcentraler med kunskap och möjlighet till kompletterande behandlingar.

– För att undvika att det skapas långa väntetider kommer vi så snart som möjligt att utöka pilotprojektet till att omfatta ytterligare fem till sex vårdcentraler. Primärvården måste ha kompetens och resurser att möta den psykiska ohälsan. När det gäller framför allt barn och unga har vi konstaterat att förmågan att möta behovet brister, säger Monica Selin (KD), regionråd och ordförande för Psykiatriberedningen.

– Att rusta den nära vården, så att den kan möta den psykiska ohälsan hos hela befolkningen är en viktig del av den omställning av vården som Västra Götalandsregionen står inför. Psykiatrin behöver, precis som den somatiska vården, samla den högsta kompetensen på mer specialiserade enheter för att möta de svårast sjukaste med bästa tänkbara vård. Samtidigt behöver vi bygga ut den nära vården som många patienter behöver ofta, avslutar Monica Selin (KD).

Kommentarer:
Monica Selin (KD) 0708-44 46 77

Presskontakt
Thomas Palmgren, pressekreterare (KD) 0762-13 39 21


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer