Utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin antagen

Pressmeddelande
Idag, under Regionfullmäktiges sammanträde, antogs den regionala utvecklingsplanen för Barn- och Ungdomspsykiatrin för 2017 – 2020. Planen syftar till att utgöra grund för utveckling av den specialiserade Barn- och Ungdomspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen så att barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare skall ges bättre vård och stödinsatser.

– Alla barn och unga ska känna att vården i vår region är likvärdig. Vi ska ha en ökad tillgänglighet, hög kvalitet och rätt personal som ger barn och unga rätt vård, säger Monica Selin (KD), ordförande i Psykiatriberedningen.

Utvecklingsplanen presenterar olika behovsgrupper och angelägna utvecklingsområden för att säkerställa att ny kunskap och nya metoder kommer behövande tillgodo samt ett antal förslag till åtgärder som är nödvändiga för att möjliggöra utvecklingen.

– Psykiatrin är ett prioriterat område för den GrönBlå ledningen och vi har i flera omgångar gjort stora satsningar på den psykiatriska vården så att den bättre ska kunna möta och tillgodose vårdbehovet hos olika diagnosgrupper och bli mer tillgänglig. Men vi är också angelägna om att psykiatrin utvecklas vad gäller metoder och effektivitet.

– Det är viktigt för att kunna erbjuda så god vård som möjligt, men också för att attrahera personal och kompetens till den psykiatriska vården. Med planen följer från och med i år ett ökat anslag på 22 miljoner kronor som ska gå ut till våra sjukhusförvaltningar för att de ska kunna verkställa planen, avslutar Monica Selin.


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer