Västsveriges infrastruktur är eftersatt

Debattartikel Dagens Samhälle – Stefan Svensson m.fl.
Västsverige är i dag en ledande innovationsregion i både nationell och internationell kontext. Under de senaste fem åren har en tredjedel av alla forsknings- och utvecklingsinvesteringar från svenska företag gjorts i Västra Götalandsregionen.

De västsvenska industrierna utgör en viktig del av vår nations ekonomi. Göteborgs hamn hanterar årligen 30 procent av Sveriges totala export, vilket gör hamnen till en knutpunkt för såväl Sverige som Norge. Utan en fungerande infrastruktur i Västra Götalandsregionen stannar Sverige. Därför behövs fortsatta investeringar i vår region.

På område efter område ser vi hur brister i infrastrukturen i Västsverige börjar utgöra hinder i vardagen för både invånare och företag. Infrastrukturen är eftersatt och underdimensionerad, det gäller såväl järnväg som mindre vägnät. Det är en allvarlig utveckling som måste brytas.

Läget förvärrades betydligt när jordskredet förstörde E6:an i höjd med Stenungsund. En sträcka som länkar samman storstadsregionerna Oslo, Göteborg och Köpenhamn. Vidare är läget på E45 norr om Vänersborg allvarligt då den ofta är olycksdrabbad och vi upplever att sträckan är bortglömd.

Det behövs även ny järnväg och upprustning av befintlig. För det västsvenska näringslivet är etablering av nya stambanor brådskande. Låt oss peka på tre helt avgörande infrastruktursatsningar:

1. I stråket mellan Västergötlands två största städer, Göteborg och Borås, sker en omfattande arbets- och studiependling med kollektivtrafik. Samtidigt är järnvägen på sträckan långsam och kan närmast beskrivas som en museijärnväg. Därför utgörs nästan allt kollektivtrafikresande mellan Borås och Göteborg av busstrafik. Med sina drygt 9,5 miljoner pendlare per år är sträckan en av landets allra mest trafikerade pendlingssträckor. Det är helt avgörande att en ny järnväg börjar byggas här omgående. Då kommer vi även att länka samman Göteborg, Borås och Landvetter flygplats med Jönköping, Stockholm och övriga delar av Sverige. Med en station på Landvetter flygplats kopplar vi ihop kollektivtrafiken med förbindelser i luften.

2. Uppgraderingen av Västra stambanan mellan Stockholm och Göteborg kommer att innebära en kraftig kapacitetsminskning när två spår blir ett under renoveringen. Det slår hårt mot arbetspendling och godstransporter under flera år. Det är Sveriges hårdast trafikerade järnvägssträcka det handlar om. Här krävs samordnade insatser från Trafikverket och operatörerna. Alternativa lösningar, exempelvis fler direktbussar, behöver komma på plats. Stambanan behöver inte bara en renovering: vi vill se fyra spår mellan Göteborg och Alingsås för att öka kapaciteten och bygga bort de flaskhalsar som i dag finns.

3. Järnvägen mellan Göteborg och Oslo fortsätter att vara ett sorgebarn. Trots hög prioritering inom EU och utlovade medel för investeringar till dubbelspår, bibehåller den en låg standard, särskilt på den sista sträckan som endast har ett spår. Både EU och Norge väntar nu på den svenska medfinansieringen för sträckan Öxnered och norrut. Det är avgörande att regeringen kommer med tydliga besked, särskilt med tanke på att det nuvarande alternativet är avstängt.

Västsverige blomstrar och står inför flera företagsetableringar. På lokal och regional nivå sker betydande infrastrukturinsatser för att möta utvecklingen, men det behöver samordnas med kraftigt ökade nationella satsningar för att helheten ska fungera. Vi menar att det är viktigt att överväga olika finansieringsalternativ för att öka tempot.

Från Västra Götalandsregionen har vi sedan länge varit tydliga med att vi kan tänka oss att medfinansiera viktiga projekt. Befolkningen i Göteborgsregionen ökar snabbt och en utbyggd järnväg är ett måste för att Västsverige ska kunna fortsätta växa hållbart. Men det handlar inte bara om vår region. Utan en robust infrastruktur i Västra Götaland stannar Sverige.

Lars Holmin (M)
Regionstyrelsens vice ordförande, Västra Götalandsregionen
Stefan Svensson (KD)
Regionråd, Västra Götalandsregionen
Cecilia Andersson (C)
Regionråd, Västra Götalandsregionen
Pär Lundqvist
Regionråd, Västra Götalandsregionen


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer

Kristdemokraterna i Västra Götalandsregionen presenterar budgetförslag för 2024


Läs mer