Verksamhetsbesök vid Hospice Gabriel

I förmiddags besökte Conny Brännberg, Tommy Larsson, Maria Nilsson, Maria Bruckshaw och Stefan Svensson Hospice Gabriel i Lidköping. De möttes upp av verksamhetschef Pia Gustafsson samt Lennart Jonsson och Stefan Collin, båda ledamöter i styrelsen.

Hospice Gabriel erbjuder specialiserad vård för människor i livets slutskede. Åldersspannet hos gästerna (patienterna) var under 2021 från 22 år upp till 94 år. I snitt blir gästerna kvar på boendet i 16 dagar och under dessa dagar står livet i centrum.

Mottagandet var fantastiskt. Boendet påminner i mångt och mycket med den miljö vi är vana att hitta i människors privata hem och atmosfären var varm och inbjudande. Gästerna står verkligen i centrum i verksamheten och de anhöriga involveras för att ge den sjuke en bra sista tid i livet. I detta ingår också adekvat smärtlindring.

Hospice Gabriel ingår i FAMNA som är riksorganisationen för idéburen välfärd i Sverige. Av välfärden i Sverige är 78% offentlig, 19% privat och 3% idéburen. Utomlands är det idéburna inslaget oftast betydligt större. Det kan jämföras med våra grannländer där Norge har dubbelt så stor andel idéburen välfärd och Danmark cirka fem gånger så stor. Pia Gustafsson efterlyste lag- och regelförändringar för att de idéburna verksamheterna ska kunna växa och bli fler i Sverige.


Verksamhetsbesök – en väg in


Läs mer

Narkotikarelaterad dödlighet i Sverige är oacceptabelt hög


Läs mer

Rödgrön regionbudget bäddar för skattehöjning


Läs mer

Bekämpa den ofrivilliga ensamheten


Läs mer

KD: s tilläggsbudget 2023: Ekonomiskt ansvarstagande för stabilitet i sjukvården


Läs mer

Sveriges äldre förtjänar bättre!


Läs mer

Förebygg ohälsa med riktade hälsosamtal


Läs mer

Stärk förlossningsvården


Läs mer

Besök i Borås, Kungälv och Ale


Läs mer

Besök i Falköping – fokus på ungas psykiska hälsa


Läs mer