Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland

Debattartikel GP – Conny Brännberg m.fl.
När GrönBlå Samverkan lägger fram budgetförslag för 2022 gör vi det med försiktig optimism för framtiden. Vaccinationer utförs i en allt högre takt och allt fler får sitt skydd mot den förfärliga sjukdomen covid-19. Det finns hopp om att samhället så småningom kan öppna upp och vi budgeterar för en omstart för Västra Götaland.

Pandemin har medfört en stor påfrestning på vårt samhälle. Sjukvården har varit under hårt tryck och tvingats till prioriteringar för att klara av covid-19-vården. Många invånare har fått se sin behandling skjutas på framtiden. Det har lett till ett uppdämt vårdbehov. Under 2022 ska arbetet med att korta vårdköerna intensifieras. För detta vill GrönBlå samverkan införa en prestationsbaserad ersättning till regionens sjukhus och upphandla kapacitet från fristående aktörer. Denna förstärkning ger dessutom förbättrade möjligheter till avlastning av regionens egna vårdenheter samt de medarbetare som har arbetat hårt och länge i pandemivårdens frontlinje.

Omställningen av hälso- och sjukvården måste fortsätta och takten behöver öka när vi väl har kunnat lägga pandemin bakom oss. Den vård som många människor behöver ofta ska i högre grad utföras på vårdcentraler och i patienternas hem istället för på sjukhusen. En viktig del i detta är att utveckla och förstärka regionens samverkan med kommunerna. I GrönBlå budget avsätts 150 miljoner kr för att förstärka det medicinska stödet till den kommunala äldrevården.

Höjda löner
För att Västra Götalandsregionen fortsatt ska vara en attraktiv arbetsgivare innehåller budgeten en lönesatsning om 235 miljoner kr, totalt cirka 700 miljoner över tre år. Ambitionen är att lönerna ska fortsätta höjas i en takt som är möjlig utifrån den ekonomiska utvecklingen. Satsningarna som våra partier har gjort i tidigare budgetar ligger fast, som det höjda OB-tillägget för medarbetarna i vården.
Kollektivtrafikens långvariga och positiva utveckling bröts abrupt i och med utbrottet av covid-19. Antalet resor minskade med en tredjedel när vår vardag och våra vanor dramatiskt förändrades. Under 2022 fokuserar den grönblå ledningen därför på att att åstadkomma en omstart för kollektivtrafiken med målet att inom några år ha återtagit samma resevolym som före pandemin.

Även kulturlivet har påverkats starkt av pandemin men har gjort stora insatser genom att tillhandahålla olika digitala erbjudanden. 2022 blir en omstart också för kulturen. I denna ska de lösningar och arbetssätt som kreativt har utvecklats under pandemin tas tillvara och bidra till ett brett deltagande och ett rikt kulturutbud i hela länet. En liten men viktig del i detta är att vi anslår medel i budget för att digitalisera mötes- och samlingslokaler i länet.

Ser ljust framåt
Vi ser på de kommande åren med optimism men med medvetenhet om de utmaningar som väntar. Prognoserna indikerar förvisso en ökad tillväxt och ökade skatteintäkter under 2022, men denna uppgång i ekonomin beräknas inte bli långvarig. Redan 2023 bedöms antalet arbetade timmar minska. Regionen har därför en viktig roll att i samverkan med näringslivet, akademin och kommuner skapa förutsättningar för ett Västsverige med internationell konkurrenskraft.

Med ett robust och modernt näringsliv som har förmåga att ställa om till nya förutsättningar kan utvecklingen vändas. Nyligen antog regionfullmäktige en regional utvecklingsstrategi som pekar ut elektrifiering, digitalisering, fullföljda studier och cirkulära affärsmodeller som de viktigaste kraftsamlingarna i ett sådant arbete. Regional utveckling har i budgeten en ram på en miljard kronor. Ett exempel på en satsning är att 15 miljoner kr anslås i ett projekt för att stimulera cirkulär ekonomi inom ramen för nischad, kommersiell återvinning.

De följande årens utmaningar kommer också att ställa krav på ekonomisk hushållning och ansvarstagande av de politiska partierna i regionfullmäktige. Respekt för och efterlevnad av de överenskomna, finanspolitiska ramverken är en förutsättning för att möjliggöra en effektiv politisk styrning av organisationen samt att ge förutsättning för en långsiktig stabilitet i ekonomin. GrönBlå Samverkan tar det ansvaret.

Johnny Magnusson (M)
Kristina Jonäng (C)
Conny Brännberg (KD)
Jonas Andersson (L)
Ulrika Frick (MP)


Varför ger sig Vänsterpartiet på låginkomsttagarna?


Läs mer

Fler ska få vård snabbare


Läs mer

Regionstyrelsens ordförande gömmer sig i debatten


Läs mer

Regionen måste korta vårdköerna


Läs mer

Rödgrön ledning chansar med regionens ekonomi som insats


Läs mer

Västsveriges infrastruktur är eftersatt


Läs mer

Vi säger nej till sänkt åldersgräns för juridiskt könsbyte


Läs mer

Studiebesök SkaS Skövde


Läs mer

Vänsterns skattehöjningar slår främst mot låginkomsttagarna


Läs mer

GrönBlå Samverkan kommer fortsätta att lägga egna förslag


Läs mer