Ytterligare fem vårdcentraler ges tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas psykiska hälsa

Pressmeddelande
På dagens möte i Västra Götalandsregionens psykiatriberedning beslutades det att ge ytterligare fem vårdcentraler ett tilläggsuppdrag att arbeta med barn och ungas (7-18 år) psykiska hälsa. Redan idag finns 11 sådana vårdcentraler som nu ska utökas till 16. Målet är att öka den geografiska spridningen inom regionen och att kunna behandla fler i den aktuella målgruppen. Framför allt är det i den norra och den nordöstra delen av Västra Götalandsregionen som besöken är få, så även i ett par kommuner i den sydöstra delen.

– Detta är en strategisk satsning som påbörjades redan vid denna mandatperiods början där målet är att på ett tidigt stadium fånga upp ungdomar som lider av psykisk ohälsa, säger Monica Selin (KD), ordförande i regionens psykiatriberedning. Vi ser att vi inte har nått ut överallt i regionen och kommer därför att ha ett särskilt fokus på de områden som idag saknar den här typen av vårdcentraler. Tidig upptäckt och tidiga insatser vid psykisk ohälsa är viktigt för att minska risk för ökade symptom och funktionsnedsättning.

Geografisk närhet till en vårdcentral med tilläggsuppdrag har betydelse för besöksfrekvensen, då merparten av de barn ungdomar som fått vård bor i kommunen med en vårdcentral med tilläggsuppdrag eller i dess närhet. Satsningen syftar dessutom till att frigöra resurser inom den specialiserade vården.

– Erfarenheterna från de elva särskilda vårdcentraler med tilläggsuppdrag visar att de är framgångsrika vad gäller mottagande av unga med psykisk ohälsa, säger Jonas Andersson (L), ordförande i Hälso- och sjukvårdsstyrelsen. När fler vårdcentraler utökar sin kompetens för att behandla psykisk ohälsa bland unga frigör det också resurser inom den specialiserade Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) vilket ökar kapaciteten att behandla patienter med svårare problematik.

Kommentarer:
Monica Selin, 0708-44 46 77
Jonas Andersson, 0708-37 78 53


Studiebesök i Mariestad


Läs mer

Studiebesök i Lidköping


Läs mer

Vårdskulden kan betas av med nationell vårdförmedling


Läs mer

Dags att förstärka elnätskapaciteten


Läs mer

KD: Sluta förminska ”kvinnosjukdomar”


Läs mer

Industrins nya elbehov i Västsverige är lika stort som för hela Stockholm


Läs mer

Kraftsamling elektrifiering


Läs mer

IVA-satsning föreslås bli tidigarelagd


Läs mer

Vilken människosyn har Socialdemokraterna?


Läs mer

Vi budgeterar för en omstart av Västra Götaland


Läs mer