Barn i ekonomiskt svaga familjer?

Kristdemokraterna genom Bo Rudolfsson lämnade första dagarna i december 2013 in en interpellation till Anette Gustafsson, (S), ordförande i Social- och Omsorgsnämnden angående plan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Läs hela interpellationen här nedan.

Finns det någon plan för barn i ekonomiskt utsatta familjer?

Enligt FN:s barnkonvention har alla barn samma rättigheter och lika värde. Barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla beslut som rör barn. När det gäller barnets kulturella, sociala och ekonomiska rättigheter ska stat och kommun utnyttja det yttersta av sina resurser.

För oss kristdemokrater är barns rätt till en trygg uppväxtmiljö särskilt viktig. Den sociala omsorgen ska utgå från människans behov av små, naturliga gemenskaper där familjen har en central roll. Socialpolitiken ska stödja när det brister och stimulera de positiva krafterna i dessa gemenskaper. Barn som inte är trygga hemma är de mest sårbara och utsatta i samhället och de behöver samhällets stöd och skydd. Där har vi politiker ett extra ansvar. I Sverige har barn och unga det generellt sett bra ekonomiskt, men också i vårt land och i vår kommun finns säkert barn som lever i ekonomiskt utsatta familjer.

Studier har visat att barn som växer upp i ekonomiskt utsatta hushåll har en ökad risk för sjukdom, dödlighet, skador och mår generellt sett psykiskt sämre än andra barn[1]. I september 2013 beslutade Örebro kommun om att införa en handlingsplan för barn i ekonomiskt utsatta familjer. Syftet med handlingsplanen är att halvera andelen barn som lever i ekonomiskt utsatta hushåll till år 2020.

Mot bakgrund av detta vill jag ställa följande frågor till SONs ordförande Anette Gustafsson

  • Hur många barn lever idag i ekonomiskt utsatta familjer i Laxå kommun?
  • Finns det  någon plan för barn och unga i dessa familjer liknande den som finns i      Örebro?

Laxå 2013-12-02

Signatur_bo_rudolfsson

Bo Rudolfsson
Kristdemokraterna


[1] Salonen T. (2012) Barns ekonomiska utsatthet, årsrapport 2012, Rädda barnen, Stockholm 2012