Beslut i kommunstyrelsen

klubbslag2

 

 

 

 

 

 

 

 

I onsdags 27 januari hade kommunstyrelsen sammanträde och beslutade följande – i kortfattat format

 • Samordningsförbundet Sydnärke (Finsam) Budget- och Verksamhetsplan 2016-2018
 • Remiss gällande handlingsprogram 2016-2018 för Nerikes Brandkår
 • Ansökan om verksamhetsstöd 2016 – Brottsofferjouren Sydnärke
  – kommunen anslår drygt 11 000 kr
 • Styrdokument kris- och beredskap 2016-2018
 • Redovisning av Synpunkter, Förslag och Klagomål
 • Revidering av kommunens vindbruksplan
  – kommer att presenteras inom kort
 • Uppsägning av lokaler vid Finnerödja skola
  – BUN vill säga upp den lokal på skolan som har varit vattenskadad och inte längre används. Godkändes av KS
 • Värdegrunds- och Varumärkesarbetet
  – beslutade att påbörja detta arbete med Hans Traav som ansvarig. Politisk styrgrupp väljs vid nästa kommunstyrelse
 • Hantering av extra statsbidrag till kommunerna
  – 3,2 Mkr till BUN, 1 Mkr för utökning av integrationsfonden för hela civila samhället i Laxå kommun. Övriga förslag om resterande 32,1 Mkr presenteras vid nästa KS
 • Motion – Yrkesmässa för elever
  – godkändes
 • Medborgarförslag – gällande marknadsplan
  – besvarades, ingår i Värdegrunds- och Varumärkesarbetet
 • Ansökan om att bli finskt förvaltningsområde
  – godkändes att ansöka om detta