Beslut vid KS 31 oktober

Vid dagens kommunstyrelse var det ett flertal ärenden som avgjordes utan större åsiktsskillnader mellan majoritet och opposition. Det var också första styrelsemötet för Johan von Scheele (M) som valdes till ersättare vid fullmäktige 23 oktober. Idag fick han ersätta Centerpartiets representant som inte kunde närvara.

Några av de ärenden i dagordningen som avgjordes var:
1. Projektplan för fiber till landsbygd i Laxå kommun. KS antog en plan för fortsatt utbyggnad
2. Översyn av riksintresse för friluftsliv i Örebro län. Svar på remiss ang de områden som finns inom Laxå kommun
2. Ändringar av detaljplan för Hasselfors 4:23 (nya förskolan). Då fullmäktige beslutat att flytta hela Hasselfors skola, behövs ny lokal för förskolan. Detta beslut ber Byggnämnden om att göra om detaljplanen.
Tre av partierna i Ett bättre Laxå (KD, M och MP) avstod att delta i beslutet utifrån vårt ställningstagande i fullmäktige, då vi röstade mot en flytt av hela skolanbyggnaden. Centerpartiet var frånvarande från KS.
3. Ekonomisk uppföljning för KS och för nämnderna.
4. Krislednings- och krisinformationsplan
5. Avfalls och slamtömningstaxor 2014. Ökning av avfallstaxan med 5 %, ingen höjning av slamtömningstaxan