Bifallen motion om Kollektivtrafikplan i Laxå kommun

Motion_Kollektivplan

Den motion som Bo Rudolfsson (KD), partiföreträdare för Kristdemokraterna lämnad i maj månad fick sitt svar på fullmäktige i onsdags (10/9).
Svaret var ett bifall till motionen till att uppdra åt kommunstyrelsen att arbeta fram en kollektivtrafikplan samt med tillägg av framtida infrastrukturbehov och möjligheter till förbättrat fritidsresande med kollektivtrafik. Läs hela motionen här nedan!

Kollektivtrafik – något att utveckla?

Under de senaste 10 åren har länets arbetsmarknadsregioner blivit större och färre. Länet har nu endast några få sådana arbetsmarknadsregioner där Örebros arbetsmarknadsregion är den största. Laxå kommun är en del av denna arbetsmarknadsregion då en stor del av vår befolkning arbetar i Hallsberg, Kumla och Örebro

Denna förändring har skett med hjälp av kollektivtrafiken, främst tåg för vår kommun. Men hur ser framtiden ut?

Örebro läns landsting (och från 2015 Region Örebro län) är ansvarig för kollektivtrafiken och har bl.a. antagit ett Trafikförsörjningsprogram som bl.a. talar om länets ambitioner gällande kollektivtrafik. Just nu arbetar ÖLL på att ta fram en Målbild för tågtrafiken inom och utom länet.

Men vad vill Laxå kommun? Vilka ambitioner har kommunen när det gäller tågtrafiken till och från Laxå i riktning Örebro? I riktning mot Skövde och Göteborg? Vill kommun arbeta för tågstopp i t.ex. Finnerödja? Vilket omfång av busstrafik vill kommunen ha mellan Laxå tätort och de andra tätorterna? Ska Hasselfors ha mer busstrafik via Mullhyttan eller ska det finnas tågstopp på orten? Dessa och många andra frågor bör kunna besvaras genom en klar viljeinriktning från kommunen!

För att kunna påverka den framtida kollektivtrafiken i Laxå kommun via Örebro läns landsting (Region Örebro) bör också Laxå kommun ha en egen ”kollektivtrafikplan” som talar om kommunens vilja och inriktning.

Utifrån ovan föreslår jag att kommunfullmäktige beslutar

– att uppdra åt kommunstyrelsen att ta fram en ”kollektivtrafikplan” enligt motionens innebörd.

Laxå 2014-05-12

Bo Rudolfsson
Kristdemokraterna