Bo Rudolfsson – vald till Kommuninvests styrelse

Bo_Rudolfsson_540x298
Vid Kommuninvests föreningsstämma den 16 april invaldes Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande i Laxå kommun, in som ersättare i Kommuninvests styrelse.

– Laxå kommun är sedan länge kund hos Kommuninvest och vi ha den absoluta majoriteten av våra lån hos dem utifrån detta är det positivt att kommunen kommer att vara med i beslutsprocesser inom föreningen och att det är både stora och små kommuner som finns med, säger Bo Rudolfsson, kommunstyrelsens ordförande.

Kommuninvest är ”kommunernas och landstingens/regionernas bank”, en förening som äger ett aktiebolag som lånar pengar på den internationella finansmarknaderna och lånar endast ut till svenska kommuner och regioner/landsting. Alla medlemmar i Kommuninvest ekonomisk förening ställer ut en explicit garanti, i form av en solidarisk borgen, för de åtaganden som görs av kreditmarknadsbolaget Kommuninvest i Sverige AB. Borgensformen innebär att samtliga medlemmar ytterst garanterar Kommuninvests verksamhet.

När Kommuninvest starta under 80-talet var Laxå kommun en av de allra första medlemmarna tillsammans med 8 övriga kommuner i länet och landstinget i Örebro län.

Idén bakom Kommuninvest

Kommuninvest föddes under 1980-talet då många kommuner, trots hög kreditvärdighet, fick betala höga räntor för sina lån. Denna verklighet ledde tankarna till ett kommunalt finanssamarbete. Med samlad kraft ökade förutsättningarna att få bättre gemensamma lånevillkor än om var och en agerade på egen hand.

Samverkan på frivillig grund är fundamentet i vår verksamhet, och genom detta samarbete har vi lyckats uppnå mycket mer än bara fördelaktiga lån till våra medlemmar. Med Kommuninvest har enskilda kommuner och landsting/regioner också fått tillgång till nya finansmarknader. Om en marknad plötsligt skulle drabbas av problem hade man nu alternativ för att få in pengar från annat håll. Att medlemmarna alltid ska kunna vara trygga i att kunna låna av Kommuninvest är en av de största nyttorna med verksamheten.

Kommuninvests höga kreditvärdighet bygger på att den svenska kommunsektorn i grunden är kreditvärdig och att alla medlemmar har förbundit sig att solidariskt ansvara för Kommuninvests förpliktelser. Sedan Kommuninvest bildades har det dock aldrig förekommit någon sådan kreditförlust i verksamheten. Kommuninvest är det enda bolag i Sverige som har den högsta kreditvärdigheten från de internationellt erkända kreditvärderingsinstituten Moody’s och Standard & Poors’s.

I dag står Kommuninvest för nära hälften av kommunsektorns upplåning. Kommuninvests verksamhet bidrar till stark konkurrens som ger sektorn förmånligare finansiering.

Vår starka utveckling är beviset på att idén fungerar och den ekonomiska krisen har påvisat fördelarna med samarbetet än tydligare. Många andra länder, exempelvis Storbritannien, Frankrike, Kanada och Nya Zeeland har redan startat, eller planerar att starta liknande verksamheter med Kommuninvest som förebild.