Debatt: KD:s budgetförslag: Inträdesjobb och utvecklat Rut-avdrag gör det lättare att få arbete

Två av de största samhällsutmaningarna vårt land står inför är integrationen av de nyanlända som de senaste åren kommit från framför allt Mellanöstern och Afrikas horn samt att den så kallade försörjningskvoten växer. Lyckligtvis lever svenskarna i genomsnitt allt längre men det innebär också att den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder blir allt mindre i förhållande till övriga åldersgrupper, med resultatet att försörjningsbördan för dem som arbetar ökar. Detta gäller också Laxå och Närke. Laxå kommun har en större andel äldre än många kommuner i vår närhet.

Den budget som Kristdemokraterna presenterade i riksdagen nyligen innehåller flertalet – finansierade – förslag till lösningar på dessa utmaningar.

För att stärka integrationen menar vi att krafttag behöver tas för att arbetsmarknaden ska öppnas upp också för personer med svagare utbildningsbakgrund och för dem som ännu inte talar perfekt svenska. Vårt främsta förslag för att åstadkomma detta handlar om att lagstifta om en ny anställningsform – inträdesjobb – i syfte att möjliggöra för personer i en utsatt ställning på arbetsmarknaden att under en period ta jobb till en lägre lön, men samtidigt få möjligheten att ”lära sig jobbet på jobbet”.

Vi vill också utveckla Rut-avdraget, som vi vet har fungerat för att skapa jobb för många utrikes födda, genom att det avdragsgilla beloppet höjs och fler tjänster görs avdragsgilla. Vid sidan om detta är det centralt att förbättra möjligheterna för vuxna att läsa in grundläggande utbildning. Av den anledningen föreslår vi också en stor satsning på ytterligare platser inom regionalt yrkesvux, alltså gymnasiala yrkesutbildningar för vuxna.

För att möta det faktum att Sveriges befolkning blir allt äldre menar Kristdemokraterna att fördelarna med ett längre arbetsliv bör stärkas, både för att tidigarelägga ungas etablering på arbetsmarknaden och senarelägga äldres utträde från densamma.

Vi vill därför stärka de ekonomiska incitamenten för unga att stå till arbetsmarknadens förfogande, och börja arbeta, tidigare. För att åstadkomma detta vill vi införa ett fördubblat jobbskatteavdrag för personer yngre än 25 år och även en examensbonus för personer som tar ut en akademisk examen innan denna ålder.

För att fler äldre både ska få möjlighet, och välja, att stanna kvar på arbetsmarknaden lite längre vill vi göra det billigare för arbetsgivare att anställa personer äldre än 65 år – genom att slopa den särskilda löneskatten för äldre – och göra det mer attraktivt skattemässigt för äldre att arbeta vidare. Att vår befolkning lever längre är naturligtvis väldigt positivt, men det gör också att fler behöver spendera fler år på arbetsmarknaden för att både samhällsekonomin och pensionssystemet ska ha en stabil utveckling över tid.

Kristdemokraterna vill även se ekonomiska förstärkningar för de äldre som inte längre kan eller vill jobba. Här vill vi dels ta bort den s.k. ”pensionärsskatten”, så att den får samma nivå som skatten på lön, och dels genomföra en kraftig förstärkning av bostadstillägget för pensionärer.

Stora reformer krävs för att Sveriges utveckling ska vara god över tid samtidigt som alla delar av befolkningen får del av framstegen. Kristdemokraterna driver gärna på i detta område.

Bo Rudolfsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande, Laxå

Aron Modig (KD)
Riksdagsledamot