Följ Er policy, Trafikverket!

Debattartikel i Nerikes Allehanda 30 januari 2017

Laxå och Degerfors kommuner vill med denna artikel peka på ett allvarligt problem i samarbetet med Trafikverket (TRV) och som gäller utvecklingen av våra kommuner. Vi menar att Trafikverket inte lever upp till vare sig sin egen verksamhetsidé eller sin egen kommunikationspolicy.

Om sin verksamhetsidé skriver Trafikverket på sin hemsida att ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.”

I kommunikationspolicyn skriver verket att man ska uppfattas som lyhörd och nyskapande myndighet med helhetssyn. Men någon sådan ambition från Trafikverket har vi inte uppfattat i relationen till våra kommuner. Enligt vår mening har vi istället mötts av en myndighetskultur som i allt väsentligt saknar förmåga att vara lyhörd och ha helhetssyn. I de flesta mindre kommuner är Trafikverket väghållare av vägar som har stor påverkan på den lokala trafiksituationen. Små kommuner som Laxå och Degerfors är därför ofta beroende av Trafikverkets inställning när vi vill bygga en infrastruktur för lokal utveckling. Både i Degerfors och Laxå har vi länge haft önskemål om att få infarter från Trafikverkets vägar. I Degerfors fall till sitt centrala torg för att få handeln att överleva. I Laxås fall handlar det om infarter till industri- och handelsområden.

För båda kommunerna är dessa åtgärder viktiga för att få bästa möjliga utveckling. I båda fallen säger dock Trafikverket nej. Detta av anledningar som inte alltid handlar om trafiksäkerhet utan kanske mer om principiella ståndpunkter.

Vi upplever därför att man inte lyssnar på kommunernas behov och inte heller på vår kunskap om den lokala marknadens behov. Trafikverket, som är en storregional organisation, har enligt vår uppfattning inte kompetens att själva bedöma den lokala marknadens krav för att etablera verksamhet i mindre kommuner. Ändå tar man på sig den rollen och ifrågasätter nyttan med projekt som avser utveckla det lokala näringslivet.

Både Laxå och Degerfors har med hjälp av erfarna trafikkonsulter, som dessutom är godkända av Trafikverket, tagit fram väl underbyggda förslag gällande vägar i syfte att utveckla det lokala näringslivet. Men trots den professionalitet våra konsulter besitter säger Trafikverket nej. Ett nej som vi upplever slentrianmässigt och utan rimlig förklaring. Denna styvmoderliga behandling visades också tydligt när en av våra kommuner först fick löfte om att kommunens anlitade trafikkonsult skulle få diskutera ett trafikeringsförslag med Trafikverkets trafikingenjörer, för att på så sätt reda ut vad som skiljer våra bedömningar åt. Men trots detta löfte visade det sig sedan inte finnas något intresse från Trafikverkets sida att diskutera detta. Vi brukar inte göra så, var ett svar vi fick. Detta är uppseendeväckande och talar om något om vilken myndighetskultur som råder. Tål inte Trafikverkets ställningstagande en öppen dialog?

Alla vi som bor och verkar i mindre kommuner är väl medvetna om den kraftiga urbaniseringen som pågår i Sverige och att Trafikverkets stora insatser för utveckling sker i storstadsregionerna. Men om vi inte ens med egna medel kan få Trafikverkets tillåtelse att göra de förbättringar som vi anser att vi behöver, så utarmas de mindre kommunerna i ännu snabbare takt. Vi vill med denna debattartikel synliggöra de problem som mindre kommuner har i samarbetet med Trafikverket och vår förhoppning är att vi kan få till en bättre dialog där Trafikverket i sina bedömningar stödjer kommunerna i sin utveckling.

Vi vill inte på något sätt äventyra trafiksäkerheten, utan vill bara få Trafikverket att leva upp till sina egna uttalade ambitioner, det vill säga vara lyhörd, ha helhetssyn, samverka och underlätta livet i hela Sverige.

Bo Rudolfsson (KD)
Kommunstyrelsens ordförande, Laxå kommun

Peter Pedersen (V)
Kommunstyrelsens ordförande, Degerfors kommun