Inriktning för Laxå kommuns skolor – en vägvisare för alla förskolor och skolor i Laxå kommun

De  styrande partierna (Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) i Laxå kommun har kommit fram till en gemensam överenskommelse på skolan och den politiska inriktningen för skolans arbete i Laxå kommun.
Denna gemensamma överenskommelse tar sig uttryck i tre områden som beskrivs i detta dokument

  • Ett uppdrag till Barn- och Utbildningsnämnden att under 2017 ta fram en skolplan för förskola och grundskola vilken sträcker sig mellan 2017 – 2020
  • De mål som vi önskar att förskolan och skolan uppnår senast år 2020
  • En gemensam syn på kommunens skolor

1. Uppdrag
För närvarande har Laxå kommun ingen flerårig skolplan så skolorna med dess personal har ingen direkt politiskt förankrad plan att förhålla sig till. Vi ser ett behov av detta för de kommande åren.

Därför vill vi ge ett uppdrag till Barn- och Utbildningsnämnden att ta fram ett skolplan för fö
rskola och grundskola för åren 2017 – 2020. En sådan skolplan kan ta upp områden såsom syn på
lärande, vad är ett gott lärande, skolmiljö, systematiskt kvalitetsarbete, mål för förskola och
grundskola, trygghet och trivsel, etc.

Skapandet av denna skolplan ser vi som en samverkan mellan skolpersonal, rektorer, skolchef
och övrig personal inom förskola och skola.

2. Mål
De mål som finns för närvarande, förutom de som finns i den nationella läroplanen och
skollagen, är de som finns i Budget 2017 & VEP 2017 – 2019 nämligen att
a. Minst 85 % av eleverna ska år 2018 ha   behörighet till ett nationellt
gymnasieprogram.
b. Meritvärdet i skolår 9 ska 2018 vara lägst 216.*
* Detta gäller för elever som vistats och gått i skola i Sverige minst fyra år.

Vi tror att det behövs några fler mål som både rör förskola och grundskola och är formulerade i skolplan. Dessa delmål bör formuleras av personalen inom skola och förskola. Dessa mål bör vara underställda de mål som tas av kommunfullmäktige i framtida budgetdokument.

3. Kommunens skolor
Kommunens skolor, dvs. Centralskolan (åk 4 – 9),
Lindåsens skola (förskola – åk 3), Saltängskolan (förskola – åk 3), Finnerödja skola (förskola – åk 5) samt Hasselfors skola (Förskola) har under 2015 och 2016 gjort stora insatser för att stötta och inföliva många nyanlända barn i den dagliga verksamheten. I dagens läge har Laxå kommun ca 30 % nyanlända barn av förskolans och skolans totala antal elever.

Den inriktning vi har för framtiden gällande kommunens skolor är som följer:

a) Hasselfors förskola bör byggas ut så att minst förskoleklass och ev. åk 1 – 3 kan starta när det långsiktigt finns tillräckligt många elever för en klass med åk 1 – 3. Antalet elever i Hasselfors ökar under de närmaste åren och kommunen bör planera i förväg inom detta område.

b) Finnerödja skola bör ha ett fullständigt mellanstadium, så vi föreslår därför att åk 6 startar i Finnerödja läsåret 17/18. Detta innebär att vid ett eventuellt beslut om nybyggnation så bör detta tas med vid projekteringen av storleken på nybyggnationen.

c) Varje skola bör inleda ett arbete för att ge denna skola en särskild profil. Med profil menar vi områden såsom natur & miljö, konst & kultur, idrott & hälsa och så vidare. Att varje skola har en egen profil eller att flera skolor har samma profil skapar större möjligheter till samverkan mellan klasser och årskurser och bidrar till elevernas utveckling.

Laxå 2017-04-18
Bo Rudolfsson (KD)          Arne Augustsson (C )

Sara Pettersson (MP)        Gunnar Tingö (L)