Ekonomi/skatter i Västernorrland

God ekonomisk hushållning

God ekonomisk hushållning handlar inte bara om pengar utan även att främja en ekologiskt och socialt hållbar utveckling. Ansvarstagandet för regionens ekonomi, miljö och resursanvändning är att ta ansvar för kommande generationer med en social dimension som inrymmer skilda saker såsom etiska aspekter, jämställdhet, kultur, folkhälsa och arbetsmiljö. Därför är samtliga strategiska mål i regionplanen viktiga för att långsiktigt skapa en god ekonomisk hushållning.

På kort sikt handlar det däremot i stora drag om en tydlig ekonomistyrning och budgetdisciplin, något som främjas av ett engagerat ledarskap och ett systematiskt arbetsmiljöarbete.

Kostnadseffektivitet

Ersättningssystemet för det förebyggande arbetet behöver utvecklas. Det gäller såväl primär prevention (förebyggande av sjukdomar) som sekundär prevention (förebyggande av komplikationer till befintlig sjukdom). Inom tandvården främjas transparens och kostnadsneutralitet mellan regionens vård och privata aktörer.

För lokaler ska regionen fortsätta att minska andelen vakanta lokaler och kontinuerligt se över behovet av lokalyta i syfte att om möjligt få ner totalytan ytterligare. Investeringar i ny- och ombyggnader ska ha som mål att antingen leda till bättre arbetsmiljö, lägre driftkostnader och/eller ökade intäkter. Inom kulturområdet behöver samarbetet med länets kommuner och med de andra norrlandstingen bli tydligare och bättre, bland annat beträffande de långsiktiga ekonomiska förutsättningarna.

Ekonomi i balans

Regionen ska ha en ekonomi i balans på kort såväl på lång sikt. För att klara detta ska det finnas ett aktivt arbete för kostnadskontroll och ökad kostnadsmedvetenhet. Arbetet med effektiviseringar behöver intensifieras och en översyn behövs för att se om det finns verksamheter lämpliga att lägga ut på entreprenad.

Förvaltarskap

För att även kommande generationer ska få en god sjukvård bör cirka 150 miljoner kronor årligen avsättas för att täcka pensionsskuldens förändring. Detta mål för förstärkning av pensionsavsättningarna klaras under planperioden under förutsättning att verksamheten klaras inom givna budgetramar. Upphandlingsenheten får en tydligare roll i upphandlingsprocessen och det tydliggörs för verksamheterna vem och vilka som får upphandla vilka produkter och tjänster. Dokumenten i upphandlingsprocessen ska vara kvalitetssäkrade. Gjorda inköp ska följas upp och kontrolleras. Från alla verksamheter krävs trohet mot ingångna avtal. Besparingspotentialen till följd av bättre kompetens och kvalitet i upphandlingsprocessen är betydande. Investeringar ska granskas systematiskt mot behov och långsiktigt värde kontra driftkostnadsökning. Byggprojekten prioriteras efter angelägenhets- och nyttograd. Projekt får inte startas innan prioriteringen har genomförts.

Senaste inläggen om ekonomi:

För samtliga inlägg om ekonomi, se här


Bilden överst av Christoph Meinersmann från Pixabay.