• Interpellation: Prestationsbaserade bidrag till BUP

  För ökad tillgänglighet i hälso- och sjukvården ingick staten en överenskommelse med Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) i december 2020. Totalt omfattar överenskommelsen 2 767 miljoner kronor. Medlen från staten är uppdelade i två lika stora block.

  Medlen i block 2 har under året deltas ut. Nu återstår de prestationsbaserade medlen i block 1. I en tilläggsöverenskommelse den 1 juli 2021 beslutades hur dessa ska fördelas. Hälften av medlen 739,25 miljoner kronor delas ut för att hantera den vårdskuld som byggts upp under pandemin.

  Resterande hälft om 739,25 miljoner kronor ska delas ut efter prestation. Av dessa ska 190 miljoner gå till Barn- och ungdomspsykiatrin (bup). Under september till och med november 2021 mäta tre olika tillgänglighetsförbättringar inom bup:

  • Första besök inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • Utredning inom barn- och ungdomspsykiatrin
  • Behandling inom barn- och ungdomspsykiatrin

  När mätperioden är fördelas medlen till de regioner som lever upp till prestationskraven. Detta innebär att den region som väljer att inte tillföra bup medel så att de kan nå resultatkraven kommer inte att få del av medlen.

  Jag konstaterar att bup i vår region knappast har bemanning och ekonomiska resurser idag för att klara prestationskraven. Därför vill jag ställa följande två frågor:

  • Hur ska bup kunna leva upp till prestationskraven om regionen inte tillför de medel man behöver förrän först efter man uppnått de mål som ställs i överenskommelsen med staten?
  • Var ska bup hämta/få tag på de kuratorer och läkartjänster som idag saknas?

  31 augusti 2021

  Mona Hammarstedt
  Kristdemokraterna

  Ovanstående är en interpellation ställd till Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande.


  Barn och unga · Specialistvård | bup · interpellation · kurator · Mona Hammarstedt · psykisk hälsa · statsbidrag