• 8 mars Internationella kvinnodagen

  Idag den 8 mars på kvinnodagen vill Kristdemokraterna i Regions Stockholm lyfta arbetsvillkoren för de många kvinnor som arbetar inom vården. Trots att det aldrig funnits så många anställda sjuksköterskor och läkare så råder ändå en stor personalbrist. Såväl Socialstyrelsen som Inspektionen för vård och omsorg (IVO) har återkommande pekat på att bristen på kompetent personal utgör en patientsäkerhetsrisk. Svårigheter med rekryteringar har lett till bemanning med tillfällig vårdpersonal.

  SATSNINGAR BEHÖVS
  Förutom att utöka antalet utbildningsplatser för bland annat sjuksköterskor och barnmorskor, är det viktigt att säkerställa att ännu fler av den erfarna vårdpersonalen vill stanna kvar i yrket. Därför behövs satsningar på bättre arbetsmiljö, gott ledarskap, möjligheter till vidareutbildning och minskad administration.
  I Region Stockholm finns möjlighet till betald specialistutbildning för sjuksköterskor och undersköterskor, en möjlighet som flera hundra medarbetare deltar i varje år. Kristdemokraterna vill också sänka beläggningsgraden på sjukhus till 85 procent. Det är ett viktigt steg i att skapa en bättre arbetsmiljö och samtidigt värna patientsäkerheten.
  Idag saknas reglering för hur man tillförsäkrar legitimerad personal kontinuerlig fortbildning. Kristdemokraterna vill därför att lagstadgad rätt till fortbildning för legitimerad personal inom vården utreds.

  TILLSYN AV ARBETSMILJÖN I VÅRDEN
  Sedan 1980-talet har kvinnor haft högre sjukfrånvaro än män och skillnaderna fortsätter att öka. Det finns många olika orsaker till att kvinnor i högre utsträckning än män drabbas av arbetsskador inom vissa branscher. Hur arbetet är organiserat, hur ledarskapet ser ut och vilka förutsättningar som finns att utföra arbetet är några exempel.

  I en genomförd kunskapssammanställning (2016:2) framhålls särskilt problemen inom de kvinnodominerade yrkesgrupperna inom vård, skola och omsorg. Både män och kvinnor som arbetar inom dessa sektorer mår sämre än andra.

  Kristdemokraterna anser att tillsyn, över en längre period, behöver göras av Arbetsmiljöverket inom hälso- och sjukvården. Med de insikter som finns om kvinnors och mäns olika förutsättningar och om ohälsa bör Arbetsmiljöverket utveckla verktyg för och kartlägga hur kvinnor och män exponeras för riskfaktorer som kan leda till sjukskrivning och hur man kan förebygga dessa riskfaktorer.