• Alliansen kräver högre kompetens för cancerrehabilitering

  Eftersom allt fler överlever cancer arbetar sjukvården mer och mer med rehabilitering för livet efter sjukdomen. I dag beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att öka kraven på att det ska finnas kompetent personal, och lägger 1,4 miljoner mer på cancerrehabiliteringen.

  Pressmeddelande
  19 juni 2018

  – Vi gör flera förändringar i vårdvalet för att patienterna ska få bättre hjälp. Cancervården går igenom spännande förändringar. Det som tidigare var en dödsdom är i dag möjligt att leva vidare med. Rehabiliteringens uppdrag blir allt viktigare för att människor ska få så god livskvalitet som möjligt, säger Ella Bohlin (KD), landstingsråd med ansvar för cancervården.

  Ungefär 500 patienter får specialiserad cancerrehabilitering. Där får de fysisk träning, lymfskola, samtal och utbildning om att leva med och hantera sin sjukdom. De vanligaste diagnoserna är bröstcancer, gynekologiska cancersjukdomar och cancer som påverkar blodet, till exempel leukemi. 85 procent av patienterna är kvinnor.

  – Patientsäkerheten och vårdens kvalitet är mycket viktig. Nu höjer vi kraven på utbildning och erfarenhet för teamet med arbetsterapeuter, sjuksköterskor och fysioterapeuter som arbetar med patienten. Genom vårdvalet kan patienterna välja vem som ska ge dem hjälp med rehabiliteringen samtidigt som de kan lita på att vi ställer krav som gör att de är i trygga händer, säger Ella Bohlin.

  Fakta:
  Den 19 juni beslutar Alliansen i Stockholms läns landsting att förändra vårdvalet för planerad specialiserad cancerrehabilitering.
  Vårdvalet gäller patienter som avslutat behandling mot cancersjukdom och behöver rehabilitering.
  Genom Vårdval Stockholm kan alla som uppfyller landstingets krav ge specialiserad cancerrehabilitering. I dag finns fem godkända vårdgivare.
  Rehabiliteringen bedrivs av team med flera olika yrken.
  Nya krav på kompetens i det multiprofessionella teamet:
  • minst en arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjuksköterska ska ha utbildning på avancerad akademisk nivå
  • minst en av varje yrkesprofession i teamet ska ha minst tre års klinisk erfarenhet av cancerrehabilitering
  • tillgång till legitimerad personal som har kompetens för och erfarenhet av lymfödemrehabilitering
  • minst en sjuksköterska bör ha genomgått utbildning för kontaktsjuksköterskor
  • förtydligande att legitimerad arbetsterapeut ska finnas i teamet.
  Kostnaden för det här vårdområdet är cirka 12 miljoner kronor per år. Höjningen av den ekonomiska ersättningen beräknas kosta 1,4 miljoner kronor.
  Ändringarna gäller från och med den 1 november 2018.