• En förbättrad äldresjukvård

    Coronakrisen har placerat äldresjukvårdens brister i blixtbelysning. Såväl coronakommissionen, IVO som vår egen utredning visade på flera brister som behövde åtgärdas. Detta paket går ut på det – en stor satsning på SÄBO – vi höjer kompetensen, förbättrar vårdhygienarbetet och det medicinska omhändertagandet inom äldreomsorgen. Rent konkret permanentar vi ASIH-teamets (avancerad sjukvård i hemmet) samarbete med husläkarmottagningar och äldreboenden. Stödet från ASIH ska utnyttjas vid svårare medicinska fall på SÄBO (särskilt boende) och därmed öka kvaliteten och möjligheterna till kvarstannande, det vill säga att patienten inte behöver flyttas till sjukhus i onödan. Det minskar den äldres lidande. Vi vidareutbildar läkare vid SÄBO. Vi förbättrar vårdhygienarbetet. Pandemin har visat på vikten av fungerande hygienrutiner och bland annat något som
    Coronakommissionens delbetänkande också har pekat på. Krav på kontinuerlig utbildning av personal i basal hygien och vårdhygien är också något som Socialstyrelsen har tagit upp. Därför kommer det att finnas digital utbildning i vårdhygien riktad till SÄBO.