• Först ut i landet med lungcancerscreening

  Idag startar Region Stockholm Sveriges första pilotstudie för individualiserad lungcancerscreening bland rökande kvinnor. Lungcancerscreening finns dessutom endast på ett fåtal ställen i världen. Under dagen skickas de första kallelsebreven ut till kvinnor som valts ut för att delta i studien.

  -Jag är glad över att vi nu tar nu nya steg för att utveckla cancervården. Att hitta cancer i ett tidigt och botbart skede måste vara sjukvårdens uppgift.

  Lungcancer har under de senaste 20 åren ökat bland kvinnor. Screening är en strategi för att hitta tidig och botbar cancer hos individer som inte har några symtom. Lungcancer är den fjärde vanligaste cancersjukdomen bland kvinnor och den cancer som orsakar flest dödsfall (2018). Forskning visar även att framför allt kvinnor har nytta av lungcancerscreening.

  Pilotstudien omfattar rökande kvinnor 55-74 år som kallas till bröstcancer-screening vid Bröstcentrum SÖS och som uppfyller vissa kriterier. Pilotstudien kommer att omfatta 1 000 kvinnor. De kommer att få göra lågdos datortomografi (DT) och få erbjudande om rökavvänjningsstöd.

  Studien görs på Karolinska universitetssjukhuset i Solna, men patienterna kommer från Södersjukhuset. En slutrapport planeras till 2025, men projektet kommer att utvärderas löpande.

  – Vi hoppas att pilotstudien ska leda till ett nationellt införande av lungcancerscreening.