• Mer sjukvård och mindre administration i Region Stockholms budget för 2022

  Region Stockholms återstart efter pandemin ska öka tillgängligheten till vården, arbeta bort vårdskulden och locka åter resenärerna till en attraktiv kollektivtrafik. Trots ett utmanande ekonomiskt läge på grund av pandemin och kraftigt ökad utjämningsskatt ökar den blågröna koalitionen anslagen med över 3,1 miljarder kronor till vården och kollektivtrafiken under 2022. Regionens budget fokuserar på fortsatt förstärkning av vårdcentralerna som navet i vården, kapade vårdköer, fler specialistsjuksköterskor, bättre äldresjukvård och att fortsätta framtidsbygget av länets kollektivtrafik. I budgeten står därmed kärnverksamheterna i fokus och skattesatsen behålls oförändrad.
  Budgeten för 2022 fokuserar på kärnan i vårt arbete – det handlar bland annat om kortare vårdköer, förbättrad vård av äldre samt fler specialistsjuksköterskor och barnmorskor. Det är vårdens kärna – att det finns medarbetare som kan vårda patienter och patienterna får rätt vård i tid. Utöver de redan beslutade 300 sjuksköterskor och barnmorskor utbildar vi ytterligare drygt 100 specialistsjuksköterskor och barnmorskor inom de bristkompetenser vi identifierat inom sjukvården i regionen. De äldre ska också få en sjukvård att lita på, avancerad sjukvård i hemmet ska stötta särskilda boenden för att de äldre ska få bästa möjliga vård. Varje stockholmare ska kunna lita på att vården är som starkast när man är som svagast.
  Några viktiga punkter ur Budgeten 2022:
  • Region Stockholms budget 2022 uppgår till drygt 118,6 miljarder kronor. Budgeten uppfyller balanskravet och det budgeterade resultatet är 290 miljoner kronor. Skattesatsen är oförändrat 12,08 kronor.
  • Den växande hälso- och sjukvårdsbudgeten, över 70 miljarder kronor, ska säkra en god och tillgänglig vård av hög kvalitet i alla delar av vårdkedjan. Om ett år ska vårdskulden från pandemin vara borta och Region Stockholm ska ha återinfört 30-dagars vårdgaranti (den nationella vårdgarantin 90 dagar) igen.
  • Förbättrad äldresjukvård på särskilda boenden.
  • Möjligheten att utbilda sig till barnmorska, specialistsjuksköterska och specialistundersköterska med bibehållen lön utökas med 100 platser.
  • Investeringar i vård och trafik 2022–2031 uppgår till 126,9 miljarder kronor.
  • Husläkarmottagningarna prioriteras fortsatt under kommande år och 2022 höjs ersättningen med ytterligare fyra procent, motsvarande 252 miljoner kronor i syfte att fortsätta flytta ut vården närmare patienterna, öka tillgängligheten och avlasta akutsjukhusen.
  • För att ge vård snabbare till dem som fått vänta under pandemin ska ett aktivt uppsökande arbete genomföras, där väntande erbjuds vård hos annan vårdgivare.
  • Kollektivtrafikens finansiering säkras genom att resultatutjämningsreserv täcker upp eventuellt biljettintäktstapp under 2022. Detta för att maximera möjligheten att återta resenärerna.