• Nu inför vi vårdval för äldre

  Från 1 maj 2019 införs vårdval i geriatriken – den specialiserade äldresjukvården. Det blir då möjligt för alla vårdgivare som uppfyller kvalitetskraven, att erbjuda äldre vård. Samtidigt kommer viss geriatrisk vård att upphandlas och en stor del av vården kommer att drivas i landstingets egen regi. Alla vårdgivare ska likställas i förutsättningar och driftsform.

  Pressmeddelande
  Alliansen i Stockholms läns landsting
  25 juni 2018

  Ella Bohlin (KD)– Stockholms befolkning växer och allt fler lever längre vilket ställer vården inför nya utmaningar. För att kunna erbjuda en ledande äldresjukvård även i framtiden behöver vi ta ett samlat grepp om den geriatriska vården. En mångfald av vårdgivare är positivt för den äldre patientens valfrihet. Fler vårdaktörer möjliggör en god kapacitet och tillräckligt med platser även på längre sikt, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd.

  – Äldre stockholmare har tillgång till en mycket bra äldresjukvård. Nu öppnar vi för fler aktörer att vara med och bygga ut geriatriken. Höga grundkrav kombineras med ekonomiska incitament för tillgänglighet och kvalitet för att de äldre ska få en god vård, och att ännu fler ska kunna komma direkt till geriatriken utan att behöva ta omvägen via en akutmottagning, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd.

  – Det ska vara tryggt att bli gammal i Stockholm. Vi bygger ut geriatriken för länets invånare och inför vårdval, så att vi kan garantera patienternas valfrihet och främja god tillgänglighet i vården med en mångfald av aktörer och med vårdgivare som samverkar. Det är ett viktigt steg för sjuka äldre där primärvård, hemsjukvård, geriatrisk vård och palliativ vård ska samverka bättre runt den enskilde patienten, säger Marie Ljungberg Schött (M), akutsjukvårdslandstingsråd.

  – Alla äldre i Stockholms län förtjänar en högklassig vård där valfrihet också är en självklar del. Därför glädjer det mig att vi nu kan erbjuda inte en, utan tre lösningar. Genom att bedriva äldrevård i egen regi, via upphandling och tillåta privata företag att starta äldrevård via det nya vårdvalet. Det är äkta valfrihet för Stockholms äldre, säger Karin Fälldin (C), gruppledare i hälso- och sjukvårdsnämnden.

   

  Nya avtal för geriatriken: Vårdval, upphandling och geriatrik i egenregi

  Upphandling: Upphandlingar enligt LOU ska genomföras för de vårdavtal där vårdgivarna hyr lokaler av landstinget, för perioden 1 maj 2019 – 30 april 2022. (Nacka, Löwenströmska).

  Egen regi: Landstingets geriatrik får förlängda avtal till 30 april 2019. (Sabbatsberg, Jakobsberg, Danderyd samt blivande Sollentuna).

  Vårdval: De upphandlade avtalen för Nynäshamnsgeriatriken och Stockholms sjukhem, Kungsholmen förlängs eller upphandlas inte på nytt. Dessa verksamheter liksom tillkommande vårdgivare kommer ha möjlighet att gå in i vårdval.

  Geriatrik drivs även på akutsjukhus (Huddinge och Södertälje).

  Alla vårdgivare och avtal får likställda förutsättningar oavsett driftsform.

  Alla vårdgivare får geografiska ansvarsområden.

  Minnesmottagningarnas konsultfunktion i demensvården blir ett länsuppdrag som kopplas till Huddingegeriatriken.

  Vårdgivarna ersätts ekonomiskt efter produktion av vårdtillfällen (ca 63%), med fast ersättning (ca 33%) samt målrelaterad ersättning (4% varav kvalitet 3,5% och miljö 0,5%). Totalersättningen beräknas inför varje helår på vårdtillfällen utifrån antal godkända vårdplatser, medelvårdtid och beläggning.

  Direktintag i geriatriken premieras. Ersättning för direktintag från hemmet (ej omväg via akutsjukhus) höjs från 1 500 till 4 000 kronor. Ersättning för direktintag från akumottagning (ej omväg via vårdavdelning på akutsjukhus) höjs från 750 till 1 000 kronor.

  Fler geriatriker ska utbildas. Ersättning för ST-block för blivande specialistläkare i geriatrik fastställs till 330 000 kr/år.

  Lokaler ersätts med 11 000 kr/vårdplats och månad.

  Grundkrav i vårdval

  Vårdgivare ska ha minst 40 vårdplatser (om längre än 5 mil till akutsjukhus, minst 20 vårdplatser). Omsättningskrav på 75 miljoner kronor för vårdgivare med 20-39 vårdplatser; 150 miljoner kronor för 40-60 vårdplatser; och 200 miljoner kronor vid fler än 60 vårdplatser.

  Utvärderingskrav i LOU-upphandlingar

  Vårdgivaren ska beskriva (1) hur man ska förhindra icke medicinskt motiverade inläggningar på akutsjukhus eller återinläggningar i slutenvård, samt (2) personalfrämjande åtgärder för att rekrytera och behålla sjuksköterskor med lämplig kompetens.

   

  Fler nyheter om geriatrik >>