• Ny regional utvecklingsplan för Stockholm klubbad

  Alliansen, Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet har i landstingsfullmäktige idag klubbat den regionala utvecklingsplanen för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Det innebär att den övergripande fysiska planeringen och de gemensamma målsättningarna för Stockholmsregionen till 2050 är satta i enighet över blockgränserna.

  Pressmeddelande
  12 juni 2018

  Den regionala utvecklingsplanen, RUFS, är ett rådgivande dokument för kommunernas översikts- och detaljplanering och anger hur den övergripande fysiska planeringen, markanvändning och utvecklingen av infrastrukturen bör ske i regionen. Den anger också regionala målsättningar för exempelvis kollektivtrafikresande, klimatutsläpp och bostadsbyggande. Antagandet av den nya planen har föregåtts av beslut i tillväxt- och regionplanenämnden och är framtagen i samråd med länets 26 kommuner och andra regionala aktörer.

  Ella Bohlin (KD)– När hundratusentals nyinflyttade personer kommer att kalla Stockholm sitt hem krävs nya bostäder, nya stadsdelar och inte minst utbyggd och ny infrastruktur. En regional utvecklingsplan som planerar för kommande generationer är oumbärlig. Barn och ungdomar ska växa upp i en storstadsregion som präglas av goda livsmiljöer, trygghet och gemenskap, säger Ella Bohlin (KD), barn- och äldrelandstingsråd och gruppledare.

  – När Stockholm växer rekordsnabbt i mördande konkurrens från andra storstadsregioner så behöver vi politiskt ledarskap för att möta våra utmaningar. Det handlar om att få ner utsläppen, möta upp trängselkaoset och säkra ett ihållande och högt bostadsbyggande. Därför är jag stolt och glad att vi nu har en RUFS som är beslutad i enighet över blockgränserna. Det är första gången i modern tid som det händer och jag vill tacka samtliga partier som deltagit i förhandlingar och dialog. Nu sätter vi igång med genomförandet av målen och visionerna tillsammans med kommunerna och regionens övriga aktörer, säger Gustav Hemming (C), miljö-, skärgårds- och regionplaneringslandstingsråd och gruppledare för Centerpartiet.

  – När riksdagen om en vecka beslutar om regionbildning i Stockholms län står vi med ett enhälligt beslut i fullmäktige om regionens långsiktiga utveckling osedvanligt väl rustade att möta vår nya uppgift. I nära samarbete ska länets kommuner och landstinget gemensamt se till att livet i ett snabbt växande län fungerar och att vi är norra Europas ledande tillväxtregion. Bostäder, ny kollektivtrafik, väl fungerande vägar liksom sjukvård på rätt nivå, i tid och av god kvalitet är grundbultar framåt, säger Irene Svenonius (M) finanslandstingsråd och gruppledare.

  – Det är viktigt att den regionala utvecklingsplanen blir långsiktig och att den adresserar de utmaningar som vår region står framför. Framförallt är jag glad att vi nu har ett mål om att skapa en jämlik region. Prioriteringen för en jämlik och förbättrad folkhälsa är viktig för att sluta hälsogapet som finns i Stockholmsregionen. En av de viktigaste insatserna vi kan göra för att öka jämlikheten och minska arbetslösheten är att verka för att fler tar gymnasieexamen. Bostadsbristen är en av vår regions viktigaste framtidsutmaningar, jag är därför stolt över att vi lyckades sätta målet för det årliga bostadsbyggandet i regionen till 22 000 bostäder per år. Mycket finns dock kvar att göra, inte minst för att öka jämställdheten mellan kvinnor och män som för kollektivtrafikens utveckling för att klara miljö- och klimatmålen. I dessa frågor hade vi önskat mer men trots detta är det en stark regional utvecklingsplan som nu beslutas, säger Jens Sjöström (S) oppositionslandstingsråd.

  -Det är viktigt att det slås fast att utsläppen ur ett konsumtionsperspektiv ska halveras. En hållbar utveckling kräver att vi tar ansvar för den miljöpåverkan det vi köper har, säger Tomas Eriksson (mp) gruppledare Stockholms läns landsting.

  – Innovation och forskning är självskrivna delar av Stockholmsregionens utvecklingsplan. Privata och offentliga aktörer ska tillsammans främja nya idéer och möjliggöra att de omsätts i innovationer, som kan ge konkret nytta och skapa jobb. Life science är ett område där Stockholmsregionen har goda förutsättningar att hålla sig i världsklass, med våra framgångsrika universitet, högkvalitativ sjukvård från e-tjänster och vårdcentraler till universitetssjukhus, och många små och stora företag. Människors hälsa och regionens gröna kilar är också strategiska för regionens utveckling, säger Anna Starbrink (L), hälso- och sjukvårdslandstingsråd och gruppledare för Liberalerna.

  – Vi är glada för att vi har fått tydliga mål för en jämlik regional utveckling. Det är viktigt att vi har kunnat peka ut mål för hur vår region ska bli mer miljömässigt hållbar och jämlik. Kommunerna och landstinget måste tillsammans med medborgarna och företagen samarbeta och kan inte var och en lösa t.ex. klimatfrågan var och en för sig, säger Håkan Jörnehed (V) oppositionslandstingsråd.