• Oro när vänsterstyret vill spara i vården

  Idag klubbade vänsterstyret igenom sin omställningsplan med syftet att spara 175 miljoner kronor på sjukvården genom att lägga ner vårdval. Tyvärr har detta skapat oro hos många patientgrupper. Varje dag nås jag av mail och samtal från patientgrupper som berörs av vänsterstyrets planer – en oro jag menar att man måste ta på allvar. Patienten måste vara i fokus när vård ses över!
  KD har inget principiellt emot att man ser över vård eller att vårdformer förändras. Det viktigaste är att varje person får god vård efter behov. KD tror på en mångfald, ibland passar egenregi, ibland upphandlad vård, ibland vårdval – ibland en kombination. Problemet uppstår när man, som vänsterstyret, av ideologiska skäl vill styra mot ett visst håll. Vänsterpartiets stöd till sittande styret S, C och MP har sitt pris!
  Vänsterstyrets underlag till omställningsplanen är undermåligt och har tagits fram utan politisk insyn, i alla fall utan insyn för oss i opposition. Vi får bara se slutsatser av en intern utredning, inte vad de baseras på. Samtidigt står det klart att utredningen varit styrd. Vi hade hellre sett en utredning med insyn för alla att ta ställning till och analysera hur alternativa sätt att organisera vården på påverkar tillgänglighet, kompetensförsörjning och ekonomi.
  Redan nu kan vi se att vänsterstyret vill spara 50 miljoner kronor på de mest sköra äldre. Under vår tid utvecklades geriatriken löpande för att förbättra omhändertagandet. Parallellt har även den geriatriska öppenvården utökats succesivt. En upphandlad form av vården hade inte gett samma flexibilitet. I utkastet till geriatrikplan, som också ska hanteras politiskt i närtid, konstateras även att vårdval inom geriatrik gör att vårdgivarna vågar satsa långsiktigt.
  Vänsterstyret vill även utreda vårdval inom den avancerade sjukvården i hemmet (ASIH) liksom läkarinsatserna i särskilda boenden (SÄBO), trots att det redan gjorts och konstaterats fungera väl. Det finns andra regioner som nu tittar på vår vårdmodell, som fungerade bättre under pandemin än vad som var fallet där äldre på SÄBO hänvisades till husläkarmottagningar. Idag kan de äldre på SÄBO välja läkare från vårdvalet eller fortsätta att gå till sin husläkare. Vi upplever att många kommunala boenden är nöjda med att ha en kontakt med en läkare på vårdboendet i stället för många olika husläkarmottagningar.
  Vårdvalen har bidragit till att vårdköer har kapats i Stockholm, men i vissa fall bidragit till omotiverade besök. Den tidigare blågröna majoriteten tyckte därför det var viktigt att se över och revidera vårdval löpande. Vår hållning är att ersättningssystemen i vården inte är felfria och kontinuerligt behöver ses över. Målet behöver vara en mer tillgänglig och behovsstyrd vård samt säkerställa att vi använder våra gemensamma resurser på ett kostnadseffektivt sätt. Vi hade därför velat se en utredning som tar sin utgångspunkt i patientsäkerhet, kostnadseffektivitet och tillgänglighet.