• Socialdemokraterna svänger om BUP – trots tidigare kritik

  Region Stockholm har sedan tidigare beslutat om strukturförändringar inom barn- och ungdomspsykiatrin för att kunna erbjuda ett bättre omhändertagande.
  Strukturförändringarna är något som har efterfrågats av professionen och av BUP Stockholm. Det ligger även i linje med vad patienter och deras anhöriga tycker är viktigast. Fokus ska vara mer på tidiga insatser och att varje barn ska behöva möta färre aktörer men med bredare kompetens. BUP kommer också att ansvara för en mer sammanhållen vårdkedja för barn med autismspektrumtillstånd (ASD) och ADHD.

  Socialdemokraterna kritiserade under valrörelsen dessa förändringar och kom med flera falska påståenden. De påstod bland annat att den dåvarande majoriteten hade dragit ner kraftigt på barn-och ungdomspsykiatrin (BUP), vilket inte är sant. Budgeten till BUP har återkommande ökat. Inte heller några ekonomiska besparingar fanns planerade eller beslutade. Däremot hade vi i den dåvarande majoriteten beslutat om en ny indelning av BUP i nio geografiska ansvarsområden i stället för sexton. Det som föranledde beslutet är behovet att få till stånd större mottagningar med bredare specialistkompetens som på ett bättre sätt kan ta hand om de barn och unga som är i behov av specialistpsykiatrin.
  Vi tror, och det visar även patientenkäterna, att familjer är beredda att åka lite längre om man får rätt vård och i rätt tid. För att kunna utbilda och säkra kompetensförsörjningen framöver inom barn- och ungdomspsykiatrin krävs också större mottagningar.

  Trots det höga tonläget under valrörelsen, har Socialdemokraterna nu i den styrande mittenkoalitionen beslutat om att genomföra strukturförändringarna av BUP. Detta med Vänsterpartiets stöd ska tilläggas. Kristdemokraterna välkomnar Socialdemokraternas helomvändning i frågan samtidigt som partiets agerande väcker frågor.

  Idag publicerar vi en debattartikel i Mitt i kring frågan. Läs hela artikeln här.