Så blir vården köfri och säker

Debattartikel GP – Magnus Berntsson och Monica Selin
Kristdemokraterna vill prioritera arbetet med att korta köerna till vård och behandling på sjukhusen – med målet att få en köfri vård. Varje patient har rätt till vård i rätt tid på rätt plats med rätt kompetens.
Läs mer


Äldres självbestämmande i vården måste stärkas

Debattartikel GöteborgDirekt – Magnus Berntsson
Ett välfärdssamhälle kan i hög grad bedömas utifrån kriterier som respekt, tillvaratagande och omsorg om den äldre generationen. De äldres vård och omsorg måste präglas av trygghet, självbestämmande och valfrihet.
Läs mer


KD: Så gör vi kollektivtrafiken tryggare

Debattartikel GöteborgDirekt – Magnus Berntsson
De senaste åren har kollektivtrafiken stärkts och utvecklats kraftfullt i Västra Götaland. Samtidigt krävs starkare fokus på trygghetsfrågor för att fler ska finna det attraktivt att åka kollektivt.
Läs mer


Stärk vårdpersonalens skydd genom tillträdesförbud

Magnus Berntsson och Hampus Hagman – Debattartikel ETC Göteborg
I dag kan kända orosmakare få tillträdesförbud vid idrottsarrangemang och dömas till böter eller fängelse om de bryter mot förbudet. Kristdemokraterna vill ha ett liknande förbud på sjukhus. Hot och våld mot personal och patienter är oacceptabelt, och måste stoppas.
Läs mer


Sjukhusvården måste förstatligas

Debattartikel ETC Göteborg – Magnus Berntsson m.fl.
Dagens sjukvårdsorganisation fungerar inte – det ser vi bevis på runt om i landet. Det är uppenbart att det inte räcker att lappa och laga i systemet. Kristdemokraterna vill i stället genomföra århundradets sjukvårdsreform – vi vill förstatliga den avancerade sjukhusvården.
Läs mer


Inför hemtagningsteam i hela Göteborg

Debattartikel GP – Magnus Berntsson och David Lega
Äldre tvingas i dag ligga kvar på Sahlgrenska trots att de är utskrivningsklara. Det är därför dags att införa vårt förslag med hemtagningsteam i hela staden, skriver David lega (KD) och Magnus Berntsson (KD).
Läs mer


Magnus Berntsson blir ny ordförande i regionfullmäktige

Pressmeddelande
GrönBlå Samverkan föreslår att Magnus Berntsson (KD) går in som ordförande i regionfullmäktige. Beslutet fattas slutligt i samband med att fullmäktige sammanträder 4 april. Han kommer att efterträda Joakim Larsson (MP) som nyligen blivit utsedd till att arbeta för Statsrådsberedningen på Regeringskansliet.
Läs mer