KD slår vakt om Kvarnholmens historiska stadsbild

Kristdemokraterna är mycket kritiska till hur övriga partier vill utveckla Brandvakten. Samtidigt som det finns många delar i  planen för fastigheten som är mycket välkomna, så finns det andra delar som avskräcker. Att som första byggnad på Kvarnholmen mötas av ett cylinderformat glashus stärker inte Kvarnholmens historiska karaktär(!),oavsett hur mycket gräs det är på dess tak, säger Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik.

– Det behövs mer bostäder i Kalmar. Men som goda förvaltare av vår bygd har vi också ett ansvar för hur och var det byggs. Att tänka långsiktigt och se till att hela Kalmarbygden växer och utvecklas på ett hållbart sätt. Det innebär bland annat att vi har ett ansvar att hantera värdefulla och unika kultur- och naturmiljöer varsamt och med respekt, bygga vackert och anpassa nybyggnationer efter kringliggande bebyggelse så att områdets karaktär bevaras.

– Människan har ett behov av grönska och skönhet för att må bra. Därför vill Kristdemokraterna slå vakt om en trygg och estetiskt tilltalande boendemiljö med en arkitektur och stadsplanering som stärker vår vackra historiska stadsbild. Kvarnholmen och Brandvaktens särpräglade historiska karaktär är ett typexempel för detta.

Läs mer


Hur ska vi utveckla Tvärskog?

Kristdemokraternas gruppledare Christopher Dywik ställer en ”Enkel fråga” till kommunstyrelsens Ordförande Johan Persson (S) om den utlovade utvecklingsplanen för Tvärskog|

Under 2015 föreslog majoriteten i Södermöre kommundelsnämnd att tredje klass i Tvärskog skulle läggas ner för att kunna genomföra majoritetens osthyvel-besparingar.

Efter att Kristdemokraterna uppmärksammat de fackliga företrädarna, föräldrar och Bygdegårdsföreningen om vad som stundade (och att man i underlaget till beslutet framställde det som att inga kritiska synpunkter fanns från dessa), så följde en massiv kritik ifrån ortens föräldrar. Slutligen valde man att skrota förslaget och spara på annat håll.

I och med detta beslut lovade man dock ortens befolkning att man inom kort skulle ta fram en utvecklingsplan för orten.

Min fråga är därför:
Hur har processen med att ta fram en utvecklingsplan för Tvärskog gått och när kommer den presenteras?