(S) tar avstånd från Björn Brohmeés skrivning!

Vid kommunfullmäktige idag 15/1 hade Röforsbon Björn Brohmeé, revisor för socialdemokraterna ett medborgarförslag om detaljplaneläggning i Röfors (i princip samma förslag som KF svarade på i oktober 2021). Fullmäktige beslutade att svara ”Besvarat” på detta förslag då en ny översiktsplan ska tas fram där bland annat framtida markanvändning och behov av nya detaljplaner kommer att behandlas.
Men den stora debatten i detta ärende handlade om Björn Brohmeés skrivning till KF ordförande Arne Augustsson (C ):
   ”Då jag efter ordförandens bemötande mot mig vid ett tidigare yttrande över ett medborgarförslag, bemöttes i min mening på ett både odemokratiskt och oseriöst sätt av ordföranden.
   Med av ordföranden i stunden efter hans eget godtycke presenterade förmaningar och uppmaningar om att inför mitt yttrande tidsbegränsa min talan till 15 minuter ,samt på ett minst sagt ohyfsat sätt uttalade han -”så håller du dig till ämnet”.
    Detta i mina ögon osäkra beteende av ordföranden i sin roll som förtroendevald medborgare har givit mig avsmak inför att än en gång yttra mig i fullmäktige under sådana ”förutsättningar” Därför väljer jag att avstå från att yttra mig vid sammanträdet och yttrar mig skriftligt.”
Både Sara Pettersson (MP) och Bo Rudolfsson (KD) tog avstånd från denna typ av personpåhopp och framförallt på KF ordförande som kan ses som revisorernas ”ansvarige chef”.
Vid fråga från Bo Rudolfsson (KD) ville socialdemokraterna först inte säga något förutom att man inte tycker om personpåhopp, men efter flera inlägg från Bo Rudolfsson, gick Frida Larsson (S) upp i talarstolen och sa ” Vi tar avstånd från denna typ av personpåhopp”.
Vi tackar (S) att man till slut insåg att alla förtroendevalda, inklusive revisorer, vare man uppträder som privatperson eller som i  tjänsten, bör hålla sig till sakfrågan och inte göra personliga påhopp! Om personliga påhopp genomförs så påverkas förtroendet för både den enskilda revisorn och för revisorsgruppen som helhet!
En revisor ska enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vara enligt följande ”Revisorerna genomför uppdraget objektivt utan att ta ovidkommande hänsyn. Revisorerna är partipolitiskt neutrala i uppdraget. För att revisorernas eller de sakkunnigas objektivitet inte ska kunna ifrågasättas ansvarar de var och en för att upprätthålla en tydlig gräns till revisionsobjekten.”

Nya politiker för (KD) i Laxå kommun

På eftermiddagen/kvällen  23 september genomfördes Kommunfullmäktige i Laxå kommun och då genomfördes också ett antal val av nya politiker. Dessa nyval var till stor del på grund av att Thorbjörn och Bitte Bäckrud flyttat från kommunen till Västervik på östkusten.

Som ny ledamot i Kommunstyrelsen och ny Ordförande i Barn- och Utbildningsnämnd (BUN) valdes Ivonny Falk, Finnerödja.

Som ny ledamot i BUN valdes Henna Tirkkonen, Granfallet Finnerödja. Henna har tidigare varit ersättare i BUN men kom nu in som ordinarie ledamot.

 

 

 

I och med att Henna Tirkkonen gick in som ordinarie ledamot blev det en plats ledig som ersättare som ännu inte är fylld. Till ersättare valdes dock Amal Obeid, Laxå men hon valdes till den plats som blev ledig då Ingemar Schön avgick från det uppdraget före sommaren.

Rebecka Schön, Hasselfors valdes som ersättare i direktionen i Sydnärkes Utbildningsförbund som bl.a. driver Alléskolan i Hallsberg.

Robert Andersson, Laxå valdes som ersättare i Sydnärkes Byggnämnd och sedan tidigare är han ledamot i Kulturnämnden

Hur hanterar Laxå social dumpning?

Insändare och svar i NA 2020-01-26

Hur hanterar Laxå social dumpning?

Har hört och läst om social dumpning i Laxå Kommun. Hur kan det vara möjligt?
Vad jag och fler med mig erfarit, så är det så, för att få hyra en lägenhet så måste man ha ett fast arbete och en fast inkomst, annars är det finito. De som kommit till Laxå har vad jag förstår ingetdera. Hur har det då gått till? Att de fått en lägenhet av Laxåhem eller annan aktör. Det är mycket märkligt, det måste ju finnas någon som är ansvarig för detta upplåtande av lägenheter, den kan ju stå för utgifterna. det ska inte vi skattebetalare göra.
Svar önskas!
”En kommuninvånare”
Laxå

SVAR DIREKT:
Om vi med begreppet social dumpning menar personer har fått stöd och hjälp (på olika sätt) av andra kommuner att flytta till Laxå kommun utan att skälet för flytten är arbete, studier eller anknytning till personer i kommunen, så har vi haft detta under 2018 och 2019.

Flertalet av dessa har ansökt om försörjningsstöd vilket till allra största delen har avslagits av socialförvaltningen. I de fall besluten har överklagats har Förvaltningsrätten gått på socialförvaltningens linje och avslagit överklagan.

Även om Laxå kommun haft en sådan inflyttning av denna typ under dessa två år så har vår Arbetsmarknads- och Integrationsenhet (AMI) lyckats hjälp dessa på ett bra sätt. Vårt bostadsbolag AB Laxå Hem kräver fast inkomst för att få hyra en lägenheter (det vill säga lön, pension, etcetera. eller av Laxå kommun styrkt försörjningsstöd), andra fastighetsvärdar har inte alltid samma krav.

Kommunens försörjningsstöd är för närvarande lågt i jämförelse med andra kommuner, under 2019 ungefär 2 miljoner kronor. Av det totala försörjningsstödet har cirka 20 procent har gått till asyl- och anhöriginvandrare under 2019 vilket är en sänkning från 35 procent under 2018.

AMI enheten arbetar med både nyanlända och infödda svenskar och har haft stor framgång i arbetet. Som exempel kan jag nämna att hos nyanlända som avslutat sin etableringsperiod på 2 år så är självförsörjningsgraden i dagsläget nästan 80 procent, alltså 8 av 10 försörjer sig själva, vilket är mycket bra utifrån ett nationellt perspektiv.

 

Bo Rudolfsson (KD)
kommunalråd, Laxå kommun

STOR SATSNING PÅ VÄLFÄRDEN

KD, M och V säkrar nu en välfärdsmajoritet i riksdagen som gör att Sveriges kommuner och regioner får 7,5 miljarder extra till välfärden. För Laxå kommun innebär det ytterligare 1 Mkr utöver de 1,9 Mkr som Januaripartiernas (S, Mp, C, L) föreslag innebar.

Ett sådant miljardtillskott är en vinst för välfärden. Det är en vinst för Sveriges äldre, för vårdbiträden och sjuksköterskor som gått på knäna, och för patienter som inte fått vård. För alla hjältar i välfärden som regeringen och januaripartierna svikit.

Vi kristdemokrater har öppnat för samtal med alla partier. Det förslag som nu kommer att läggas fram av KD, M och V i riksdagen löser upp den kris som regeringen försatt Sverige i genom att prioritera makten och önskelistorna i januariöverenskommelsen före välfärden.

Inom någon vecka kan extrabudgeten vara färdigbehandlad och välfärdsmajoritetens pengar börja nå kommuner och regioner. Vi har gjort det jobb som en fungerande regering borde ha gjort.

KD.nu/blimedlem