Laxå miljöbäst i Sverige bland mindre kommuner

Tidningen Aktuell Hållbarhet rankar högst bland kommuner med 20 000 eller färre invånare. I gruppen varuproducerande kommuner är Laxå också bäst. Totalt hamnar Laxå på 25:e plats. Laxå har klättrat 41 placeringar jämfört med förra året då placeringen var 66:e.

– Roligt att vårt miljöarbete ger resultat i rankingen, säger kommunstyrelsen ordförande Bo Rudolfsson (KD). Eftersom Laxå kommun ligger långt fram inom miljöområdet känns det fantastiskt att få det bekräftat av Aktuell Hållbarhet. Arbetet med miljön fortsätter med oförminskad styrka.

Läs mer

Debatt: KD:s budgetförslag: Inträdesjobb och utvecklat Rut-avdrag gör det lättare att få arbete

Två av de största samhällsutmaningarna vårt land står inför är integrationen av de nyanlända som de senaste åren kommit från framför allt Mellanöstern och Afrikas horn samt att den så kallade försörjningskvoten växer. Lyckligtvis lever svenskarna i genomsnitt allt längre men det innebär också att den andel av befolkningen som är i arbetsför ålder blir allt mindre i förhållande till övriga åldersgrupper, med resultatet att försörjningsbördan för dem som arbetar ökar. Detta gäller också Laxå och Närke. Laxå kommun har en större andel äldre än många kommuner i vår närhet.

Den budget som Kristdemokraterna presenterade i riksdagen nyligen innehåller flertalet – finansierade – förslag till lösningar på dessa utmaningar.

För att stärka integrationen menar vi att krafttag behöver tas för att arbetsmarknaden ska öppnas upp också för personer med svagare utbildningsbakgrund och för dem som ännu inte talar perfekt svenska. Vårt främsta förslag för att åstadkomma detta handlar om att lagstifta om en ny anställningsform – inträdesjobb – i syfte att möjliggöra för personer i en utsatt ställning på arbetsmarknaden att under en period ta jobb till en lägre lön, men samtidigt få möjligheten att ”lära sig jobbet på jobbet”. Läs mer

Besök i Laxå av riksdagsledamot ang mottagande av ungdomar och nyanlända

Under måndagen 23 oktober kommer kristdemokratiska riksdagsledamoten Aron Modig att besöka Laxå kommun för information om arbetet med nyanlända ungdomar och asylsökande samt arbetet att skapa fler platser inom särskilt boende för seniorer.

Laxå kommun är en av de kommuner i Sverige som tagit emot flest ensamkommande ungdomar och asylsökande utifrån befolkningsstorlek. Arbetet med detta mottagande har inneburit utmaningar för skola, socialtjänst, etc men också en positiv relation mellan föreningar och de nyanlända. Laxå kommun har bl.a. under både 2016 och 2017 avsatt 1 miljon kronor varje år i en integrationsfond där lokala föreningar kan söka medel för olika integrationsaktiviteter. Samma summa planeras att även avsättas för 2018.

Schema för besöket:
10:00 Besök på Ramundergården och den nya byggnationen av ytterligare 32 platser inom särskilt boende för äldre. Mottagande av Berit Persson, områdeschef

12:00 Lunch med några kristdemokrater och inbjudna personer i Laxå

13:00 Besök och samtal med Global Care, privat utförare för 40-talet HVB-ungdomar. Mottagande av Jimmy Pihlström

15:00 Besök hos Laxå kommun Utslussverksamhet och besök på utslussboende Esther med samtal med några ungdomar. Mottagande av områdeschef Caroline Stenfelt

Pressen hälsas välkommen att vara med under dagen!

Färdig detaljplan för Saltängens Ekoby

Ända sedan ett antal hyreshus revs i Saltängenområdet har kommunen diskuterat och planerat för den framtida användningen av detta markområde.

Laxå kommun har beställt en ny detaljplan för Ekobyn och nu har Sydnärkes Byggförvaltningen tagit fram detaljplan och illustration (bilden) på hur området skulle kunna bebyggas.

Området är planerat för ett antal hus/villor/parhus runt den planerade sjön i området. Det är även plats för ett stort antal kolonilotter i den västra delen av området.

Lös lärarbristen tillfälligt med seniorer

Debatt i NA 2017-08-21

I dessa dagar börjar skolan och bara på Arbetsförmedlingen finns det idag drygt 2 500 annonser om lärarjobb i Sveriges kommuner att söka. Lärarbristen är akut i hela landet, vilket drabbar både eleverna och indirekt hela samhället. Om det inte finns tillräckligt med lärare för själva lektionerna finns det förmodligen inte heller någon som kan ta hand om barn som blir mobbade eller stötta de som har svårt att följa med i undervisningen.

Vi kristdemokrater har länge arbetat för att det ska skapas fler vägar in i läraryrket, där personer med akademisk utbildning och erfarenhet från andra yrken via en ettårig vidareutbildning ska kunna läsa in lärarbehörighet.

Men vi menar också att äldre lärare har mycket att tillföra skolan, inte minst i detta läge. För att skapa större incitament för skolor – och andra arbetsgivare – att anställa fler äldre vill vi ta bort den särskilda löneskatten för äldre som jobbar vilket minskar kostnaden för att anställa personer över 65 år. Vi vill också sänka åldersgränsen för dubbelt jobbskatteavdrag till 64 år så att fler äldre väljer att arbeta kvar något år extra.

Samhället behöver göra det enklare för äldre som vill jobba, speciellt nu när de behövs. Inte minst i skolan. Vårt samhälle behöver erfarenheten hos många äldre lärare!

Bo Rudolfsson (KD),
kommunalråd i Laxå kommun och mellanstadielärare

 

 

 

 

Debattartikel ”Parkering får besökare att stanna i Laxå”

Nerikes Allehanda 2017-06-10

Under de senaste veckorna har utvecklingsarbetet i Laxå kommun fortsatt genom att delar av Centrumtorget byggs om till parkering. Under denna tid har några insändare, Alice Sandström, Hans Vidlund och Pensionär skrivit om hur felaktigt detta är och att det inte behövs fler parkeringsplatser i centrala Laxå.

I Laxå tätort sker detta utvecklingsarbete av de centrala delarna utifrån det visionsdokument Centrala Laxå som kommunfullmäktige enhälligt beslutat om i december 2015 samt handlingsplanen. Det handlar bland annat om att göra centrum mer tillgängligt genom den nya infart som invigdes 2016 och i år handlar det om iordningsställande av parken vid Gubbängen och centrum med möjlighet till parkering vid torget och under 2018 planeras iordningsställande av hela Postgatan och påbörjan av arbetet med Bodarneparken med aktivitets/lekplats, planteringar, parkbänkar, etcetera. Läs mer

Kommunstyrelse 1 juni


Kommunstyrelsen den 1 juni fattade beslut i ett flertal ärenden. Om du vill läsa hela protokollet, klicka här.

 

 

 

Här är ett antal beslut i urval:
§ 96  Nya bostäder i Finnerödja   – uppdrag till LaxåHem att ta fram underlag avseende nybyggnation av bostäder i Finnerödja. Bostäderna ska vara attraktiva för en bred målgrupp men anpassade till äldre.
§ 97 Medlemskap i Västra Stambanegruppen   –   kommunen ansöker om medlemskap
§ 98 Erbjudande om förmånscykel  – godkändes
§ 100 Utbyggnad av förskolan i Hasselfors  – Ekonomichefen får i uppdrag att ta fram en ekonomiskt analys för en nybyggnation som ska redovisas till kommunstyrelsens sammanträde i augusti
§ 103 Klubbstuga Byggemarken Laxå  –  Ärendet återremitteras och kommunchefen får i uppdrag att via kommunens bolag, Laxå Kommunfastigheter AB, begära in alternativa kostnadsförslag innan beslut fattas. 
§ 113 Försäljning av Tivedsgården  –  Kommunfullmäktige föreslås godkänna en försäljning av Tivedsgården till Polstjärnan i Sverige AB.
§ 114 Kultursatsning i Laxå – Ärendet återremitteras för veta mer om de ekonomiska konsekvenserna. Detta för att få en analys av alla nya satsningar avseende driftskostnader som beslutats i kommunen.
§ 121  Ändring av investeringsbudget – 250 000 kronor i investeringsbudgeten omfördelas från asfaltsanslaget till framtagning och uppsättning av två belysta dubbelskyltar utmed E 20.

Inriktning för Laxå kommuns skolor – en vägvisare för alla förskolor och skolor i Laxå kommun

De  styrande partierna (Kristdemokraterna, Centerpartiet, Miljöpartiet och Liberalerna) i Laxå kommun har kommit fram till en gemensam överenskommelse på skolan och den politiska inriktningen för skolans arbete i Laxå kommun.
Denna gemensamma överenskommelse tar sig uttryck i tre områden som beskrivs i detta dokument

  • Ett uppdrag till Barn- och Utbildningsnämnden att under 2017 ta fram en skolplan för förskola och grundskola vilken sträcker sig mellan 2017 – 2020
  • De mål som vi önskar att förskolan och skolan uppnår senast år 2020
  • En gemensam syn på kommunens skolor

Läs mer

Följ Er policy, Trafikverket!

Debattartikel i Nerikes Allehanda 30 januari 2017

Laxå och Degerfors kommuner vill med denna artikel peka på ett allvarligt problem i samarbetet med Trafikverket (TRV) och som gäller utvecklingen av våra kommuner. Vi menar att Trafikverket inte lever upp till vare sig sin egen verksamhetsidé eller sin egen kommunikationspolicy.

Om sin verksamhetsidé skriver Trafikverket på sin hemsida att ”Vi är samhällsutvecklare som varje dag utvecklar smart infrastruktur. Vi gör det i samverkan med andra aktörer för att underlätta livet i hela Sverige.”

I kommunikationspolicyn skriver verket att man ska uppfattas som lyhörd och nyskapande myndighet med helhetssyn. Men någon sådan ambition från Trafikverket har vi inte uppfattat i relationen till våra kommuner. Enligt vår mening har vi istället mötts av en myndighetskultur som i allt väsentligt saknar förmåga att vara lyhörd och ha helhetssyn. I de flesta mindre kommuner är Trafikverket väghållare av vägar som har stor påverkan på den lokala trafiksituationen. Små kommuner som Laxå och Degerfors är därför ofta beroende av Trafikverkets inställning när vi vill bygga en infrastruktur för lokal utveckling. Både i Degerfors och Laxå har vi länge haft önskemål om att få infarter från Trafikverkets vägar. I Degerfors fall till sitt centrala torg för att få handeln att överleva. I Laxås fall handlar det om infarter till industri- och handelsområden. Läs mer

Följ er policy, Trafikverket!

Klicka på bilden för att läsa artikeln

Bo Rudolfsson (KD) kommunalråd i Laxå och Peder Pedersén (V) kommunalråd i Degerfors skriver tillsammans om Trafikverkets inställning till nya avfarter i respektive kommun för lokal utveckling.