Gemensam Valupptakt på Centrumtorget Laxå lördag 6 augusti

 

 

 

 

 

 

Alla politiska partier i Laxå som ställer upp i valet 11 september bjuder in till en Valupptaktsdag på Centrumtorget i Laxå, lördagen 6 augusti, mellan kl. 10:00 – 15:00.

– Valet nu i september är viktigt för både vårt lands och vår kommuns framtid. Ett allmänt val är ett av de viktigaste uttrycken för demokrati och därför samverkar partierna i att få så många personer som möjligt i Laxå att använda sin demokratiska rättighet att rösta, säger Bo Rudolfsson (KD), kommunstyrelsens ordförande i Laxå och första namnet på kristdemokraternas valsedel.

Under dagen kommer de olika partierna att berätta om sin vallöften inför den nya mandatperioden men också naturligtvis att bjuda på kaffe, etcetera.

– Det här är en möjlighet för väljarna att få träffa oss politiker i partierna, samtala och ställa frågor till oss, för att sen ta ställning inför valdagen säger Therese Magnusson , partiföreträdare för (S) och dess förstanamn på valsedeln.

Satsning på större ramar för skolan och sociala området i Budget 2023!

Vid gårdagens (7/6) kommunstyrelse beslutade en enig kommunstyrelse att anta förslaget om preliminära ekonomiska ramar för 2023.
Trots svårare ekonomiskt läge för hela Sverige och större prisökningar stärker den politiska majoriteten budgetramarna för skolan och sociala området.
Majoriteten i Laxå kommun (KD, C och MP) föreslår utifrån tjänstepersonernas arbete att i dessa ramar för 2023 en utökad satsning på Social- och Omsorgsnämnden med knappt 10 mnkr (+ 6,9 %) och även en ökad satsning på Barn- och Utbildningsnämnden med knappt 3 mnkr (+2,6 %) jämfört med 2022.
I kronor räknat ökar SON:s budget från 144 mnkr till 154 mnkr och BUN:s budget ökar från 101,5 mnkr till 104,5 mnkr.
Som en konsekvens av ökade kostnader för kommunen, med bl.a. mycket ökade pensionskostnader (+ ca 6 mnkr/år) ökade personalomkostnader, högre inflation, etc är också beslutet att Laxå kommun minskar sitt planerade överskott från 2 % av skatter och statsbidrag till 0,5 %. Även den s.k. planeringsreserven/politiska prioriteringar halveras till 2,9 mnkr.
– År 2023 kommer att bli en utmaning gällande ekonomin, säger Bo Rudolfsson, (KD) kommunstyrelsens ordförande. Vi har under de senaste åren haft en mycket god ekonomi med stora överskott, nu kommer svårare tider. Vi fortsätter jobba hårt med att få till stånd en hållbar långsiktig ekonomi.
Detta förslag ska vidare till kommunfullmäktige för slutgiltigt beslut den 22 juni. Den kompletta budget kommer att tas av det nya kommunfullmäktige, efter höstens val, i november eller december.

Ang Fritidshem/ Allaktivitetshus i Laxå

På förekommen anledning av artiklar i NA om pågående ärende fritidshem/Allaktivitetshus.
Vill vi härmed klargöra –
För oss kristdemokrater är fritidsverksamheten en självklarhet, inte en valfråga.
Fritidsverksamheten och dess utformning framtas nu i en arbetsgrupp som kommer presentera förslag för den bästa formen. Fritidsverksamheten är viktig för våra unga, det är ingen underdrift.
Vi ser arbetet som har gjorts och görs av deras anställda, där vi nu vill möjliggöra att ge dom ytterligare möjlighet att utvecklas och bli ännu bättre.
Vad arbetsgruppen (fritidspersonal mfl) kommer fram till i sin utredning är underlag för kommande beslut gällande fritidsverksamheten. Vi vill att det ska göras i rätt följd för en långsiktig planering framåt.
Ivonny Falk, Ordf Barn-och Utbildningsnämnden
Henna Tirkkonen, ledamot Barn- och Utbildningsnämnden
Karina Martinsson, 1:e v ordförande Kulturnämnden

Nya politiker för (KD) i Laxå kommun

Vid Kommunfullmäktige i torsdags 15 februari valdes några nya politiker för Kristdemokraterna, men också för Centerpartiet och för Vänsterpartiet. För Kristdemokraterna valdes


Henna Tirkkonen
, ny ersättare i Kommunstyrelsen

 

 

 

Kristina Bruus, Laxå, ny ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

Cecilia Gruffman, Finnerödja, ny ersättare i Barn- och Utbildningsnämnden

(S) tar avstånd från Björn Brohmeés skrivning!

Vid kommunfullmäktige idag 15/1 hade Röforsbon Björn Brohmeé, revisor för socialdemokraterna ett medborgarförslag om detaljplaneläggning i Röfors (i princip samma förslag som KF svarade på i oktober 2021). Fullmäktige beslutade att svara ”Besvarat” på detta förslag då en ny översiktsplan ska tas fram där bland annat framtida markanvändning och behov av nya detaljplaner kommer att behandlas.
Men den stora debatten i detta ärende handlade om Björn Brohmeés skrivning till KF ordförande Arne Augustsson (C ):
   ”Då jag efter ordförandens bemötande mot mig vid ett tidigare yttrande över ett medborgarförslag, bemöttes i min mening på ett både odemokratiskt och oseriöst sätt av ordföranden.
   Med av ordföranden i stunden efter hans eget godtycke presenterade förmaningar och uppmaningar om att inför mitt yttrande tidsbegränsa min talan till 15 minuter ,samt på ett minst sagt ohyfsat sätt uttalade han -”så håller du dig till ämnet”.
    Detta i mina ögon osäkra beteende av ordföranden i sin roll som förtroendevald medborgare har givit mig avsmak inför att än en gång yttra mig i fullmäktige under sådana ”förutsättningar” Därför väljer jag att avstå från att yttra mig vid sammanträdet och yttrar mig skriftligt.”
Både Sara Pettersson (MP) och Bo Rudolfsson (KD) tog avstånd från denna typ av personpåhopp och framförallt på KF ordförande som kan ses som revisorernas ”ansvarige chef”.
Vid fråga från Bo Rudolfsson (KD) ville socialdemokraterna först inte säga något förutom att man inte tycker om personpåhopp, men efter flera inlägg från Bo Rudolfsson, gick Frida Larsson (S) upp i talarstolen och sa ” Vi tar avstånd från denna typ av personpåhopp”.
Vi tackar (S) att man till slut insåg att alla förtroendevalda, inklusive revisorer, vare man uppträder som privatperson eller som i  tjänsten, bör hålla sig till sakfrågan och inte göra personliga påhopp! Om personliga påhopp genomförs så påverkas förtroendet för både den enskilda revisorn och för revisorsgruppen som helhet!
En revisor ska enligt Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) vara enligt följande ”Revisorerna genomför uppdraget objektivt utan att ta ovidkommande hänsyn. Revisorerna är partipolitiskt neutrala i uppdraget. För att revisorernas eller de sakkunnigas objektivitet inte ska kunna ifrågasättas ansvarar de var och en för att upprätthålla en tydlig gräns till revisionsobjekten.”