• Angående Ljungby Arena

  På kommunstyrelsen den 1/10 reserverade sig Christer Henriksson (KD) mot beslutet att gå vidare med arenabygget i sin nuvarande form. Christer yrkade på återremiss och när det inte gick igenom yrkades på avslag.

  Här följer reservationen från Christer i sin helhet.

  Reservation
  I ett välskrivet tjänsteutlåtande redovisas hur ett arenabolag skulle kunna bildas av Ljungby kommun och privata intressenter i Ljungby. Endast positiva effekter redovisas.I bilaga 3 i till tjänsteutlåtandet fogat investerings-memorandum redovisas utan någon som helst analys beräknade intäkter för såväl arenabolaget som det planerade servicebolaget.

  Underlaget för uppgifterna redovisas inte. Inte minst resturangintäkterna i servicebolaget framstår som minst sagt tveksamma – inte minst med tanke på fiaskot vid upphandling av entreprenör för restaurangen på Åsikten. Det finns heller inte någon riskanalys av vad som inträffar om förväntningarna inte infrias. Kommunen är visserligen bara minoritetsdelägare med 49 procent av aktierna, men är ändå den i särklass störste delägaren med ett ansvar inför kommun-invånarna beträffande lokalförsörjning för fritidsändamål. Kommunen är i minoritet i bolagets styrelse. Vem kommer att bära ansvaret om kalkylerna inte håller?

  Frågorna om ekonomi och riskansvar är otillräckligt utredda. Enligt min mening är underlaget för beslut otillräckligt. Mot denna bakgrund har jag först yrkat återremiss för komplettering och därvid överröstad yrkat avslag. Jag reserverar mig mot styrelsens bifallsbeslut som jag finner oansvarigt.

  Christer Henriksson (KD)