• Ett ogenomtänkt beslut

  Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 25 augusti att låna ut 89 miljoner kronor till Troja-Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB, nedan arenabolaget, samt att sälja Sunnerbohov och Trojahallen till samma bolag för 2,5 Mkr. Affären hade tidigare behandlats av kommunstyrelsen den 3 juni och 12 augusti. Vid båda tillfällena reserverade jag mig och påtalade bristerna i beslutsunderlaget samt varnade för konsekvenserna.

  Reservationerna finns att läsa på kd:s hemsida (2014-08-14, samt 2013-10-03). Jag anger nedan några av de punkter som jag finner anmärkningsvärda. Men först vill jag påtala den påtagliga oviljan från kommunledningens sida att lämna upplysningar och föra en saklig diskussion. Jag anser att väsentliga fakta ”mörkades”, vilket så småningom ledde fram till kommunfullmäktiges ogenomtänkta beslut. Låt mig peka på några sådana omständigheter.

  Arenabolaget
  Det bolag, den gäldenär man avser att låna ut 89 Mkr till, ca 3 300 kronor per kommuninvånare mellan 0 – 100 år, är ett bolag med mycket lågt eget kapital –
  100 000 kronor i aktiekapital och 170 000 kronor i fritt eget kapital och 260 000 kronor i förlust senaste räkenskapsåret (enl uppgift från bolagsverket ). Bolaget ägs av IF Troja-Ljungby, vars ekonomi nyligen räddades av kommunen genom köp av inventarier i Sunnerbohov. Föreningen visade en förlust på 600 000 kronor i senaste delårsredovisningen enligt pressen. Föreningen torde sakna medel till eventuella ägartillskott till bolaget. Det är synnerligen riskfyllt att låna ut 89 Mkr till ett bolag med så svag ekonomi och med så svag ägare.

  Dotterbolag
  Enligt planerna skall arenabolaget bilda ett dotterbolag, servicebolaget, som bland annat skall driva restaurangen i arenan. De som är i restaurangbranschen vet hur svårt att starta upp en restaurang. Detta dotterbolag skall emellertid redan första året ge en vinst på 1,5 Mkr. En tanke går till det restaurangbolag på Myresjöhus Arena i Växjö som gick i konkurs förra veckan.

  Säkerhet
  Som säkerhet för lånet skall kommunen erhålla pantbrev i den nybildade fastigheten med Sunnerbohov och Trojahallen. Säkerheten är värd 2,5 Mkr enligt värderingen innan arenan är byggd. Inget i avtalet anger att lånesumman skall betalas ut successivt allteftersom säkerhetens värde stiger i samband med att arenabygget fortskrider. Inledningsvis kommer således kommunen att låna ut 89 Mkr mot en säkerhet om 2,5 Mkr. Vilken annan långivare än Ljungby kommun tar sådana risker?

  Ekonomisk påverkan
  Kommunens ekonomi påverkas på såväl kort som lång sikt. Det första som händer är att kommunens balansräkning drabbas av en förlust på 10 Mkr då Sunnerbohov och Trojahallen, som är bokförda för 12,5 Mkr, säljs för 2,5 Mkr.
  Den förlusten drabbar nästa års bokslut. Eftersom arenabolaget skall betala en amortering på 3 Mkr årligen och dessutom ränta på det lånade beloppet samt andra kostnader och dessa belopp skall tas ut av de som hyr arenan, vilka får sina kostnader täckta av kommunala bidrag, måste kommunen öka sina verksamhetsbidrag till föreningarna med troligen minst 6 Mkr per år. Detta motsvarar minst 10 öre på kommunalskatten, som betalas proportionellt av såväl fattigpensionär som miljonär. Detta är min bedömning eftersom det i beslutsunderlaget inte lämnats någon sådan uppgift. Det innebär också att kommunen bidrar till amortering och ränta på ett lån man själva står bakom. Min appell är STOPPA Arenaskatten.

  Upphandling
  Vid den muntliga redovisning som lämnats har det särskilt framhållits att man genom att överlåta åt ett privat bolag att bygga arenan slipper man att följa lagen om offentlig upphandling, LOU. Det är uppenbart att enskilda politiker och näringsidkare anser detta vara en fördel. Jag vill understryka att lagstiftningen tillkommit för att skapa konkurrens och för att förhindra korruption och missbruk. Eftersom jag vill att Ljungby kommun skall följa LOU anser jag att kommunen skall föreskriva att denna lagstiftning skall följas vid upphandlingar avseende arenan.

  Christer HenrikssonSlutsats
  Beslutet att låna ut 89 Mkr till arenabolaget är ogenomtänkt, riskfyllt och kommer att medföra en säker skattehöjning för kommuninvånarna.

   

  Christer Henriksson (KD)