• Reservation

  Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att bevilja ett som byggnadskreditiv betecknat lån till Arenabolaget

  Kommunfullmäktige har den 25 augusti 2014 beslutat låna ut 89 Mkr till Arenabolaget i Ljungby. Detta beslut är överklagat och kan i avvaktan på ett avgörande i överklagandeärendet inte verkställas.

  Kommunfullmäktige har nu i ett nytt beslut beslutat att låna ut 33 Mkr av de 89 Mkr från det tidigare beviljade lånet till Arenabolaget trots att det ännu inte är avgjort om detta lån är lagenligt. Det är enligt min mening inte möjligt att låna ut pengar som man ännu inte vet om man får låna ut genom att fatta ett nytt beslut. Dessutom har man frånfallit kravet på säkerhet vilket medför att detta beslut är ännu mer riskfyllt än det tidigare beslutet.

  Det har också klarlagts att lånet skall gå till ett av Arenabolaget tecknat entreprenadkontrakt som inte föregåtts av någon konkurrensutsättning än mindre upphandlats enligt LOU. När kommunala medel skall användas för investeringar skall enligt min mening kommunen tillse att investeringen upphandlas enligt LOU.

   

  Christer Henriksson (KD)