• Kristdemokraterna Ljungbys Valmanifest 2018

  Idag lanserar vi vårt valmanifest för Ljungby kommun, läs våra viktigaste punkter nedan:

  Tryggare hemtjänst och mer social samvaro för äldre

  Vi ser att ensamheten ökar bland befolkningen i allmänhet och många av våra äldre drabbas av ensamhet när anhöriga bor på avstånd och ens livspartner och nära vänner har avlidit.
  Vi har i budgeten för 2019 lyft detta som en viktig fråga att ta med i biståndsbedömningen och kommer fortsätta arbeta för att våra äldre ska få den sociala samvaron som de behöver.
  Vi vill bryta isoleringen bland våra äldre som behöver hjälp för att komma ut på promenader och utföra ärenden. För ett gott liv på äldre dagar är det viktigt att man får vara ute i friska luften, träffa folk på stan och i affären och känna sig delaktig i samhället.
  Vi vill när det gäller hemtjänsten att fler ska få möjlighet att välja utförare av hemtjänsten.
  Vi vill också för att avlasta sjuksköterskorna delegera fler sysslor till hemtjänstpersonalen så sjuksköterskorna kan göra det de är specialister på.
  Vi vill när det gäller särskilt boende uppmuntra fler initiativ till privata alternativ i större och mindre skala som då kan öppna upp möjligheter till fler särskilda boenden och på fler platser i kommunen.

  Tryggare skolmiljö, mindre grupper i förskolan och rätt till familjedaghem

  Vi vill att kommunen aktivt driver och stöttar initiativ till alternativa barnomsorgsformer som t.ex familjedaghem.
  Vi anser det mycket viktigt att man omgående påbörjar utredningen kring behovet av en resursskola med fokus på autism och NPF-diagnoser för att hjälpa dessa barn till en trygg skolgång.

  Minska den politiska kostymen och den kommunala administrationen

  Vi vill minska administrationen genom att till exempel vid vakanta tjänster se över om arbetet kan lösas genom omorganisation innan eventuell nyanställning.
  Vi vill även minska den politiska kostymen genom att se över antalet vice ordförande och deras tjänstgöringsgrad.

  Arbeta förnuftigt mot vision 2035

  Vi ställer oss bakom visionen att bli 35 000 invånare 2035, men vi tror att detta uppnås bäst genom god service till invånare och företag och därigenom skapa en attraktiv kommun och inte genom kostsamma projekt för att sätta Ljungby på kartan. Vi vill satsa på en utökad medflyttarservice så näringslivet får möjlighet att attrahera kompetens.