• Reservation angående arenabolag

  Christer Henriksson reserverade sig på Kommunstyrelsens möte angående vad vi anser vara en glädjekalkyl avseende förslaget till Arenabygge. Precis som vi påpekat när frågan var uppe i oktober så är vi inte mot ett arenabygge, men vi vill se en realistisk kalkyl och en riskanalys över en såpass stor investering som detta handlar om. Vi vill inte att skattebetalarnas pengar används på ett lättvindigt sätt.

  Sunnerbohov är i behov av upprustning, men det får inte ske till vilket pris och risktagande som helst.

  Här följer Christers skriftliga reservation.

  Christer HenrikssonJag reserverar mig mot majoritetens beslut att på presenterat underlag låta ta fram ett genomförandeavtal för Ljungby Arena. Jag anser att det är ekonomiskt lättsinne att låna ut 89 miljoner kronor till ett ännu inte bildat aktiebolag med kanske bara 50 000 kronor i aktiekapital.

  Nedan anger jag några frågor som inte blev besvarade vid kommunstyrelsens sammanträde. Det är ingen uttömmande uppräkning, men ger ändå en uppfattning av underlagets kvalitet.

  1. Arenabolaget förutsätts förvärva egendom som hos kommunen har ett bokfört värde om 10,5 miljoner kronor för 4,5 miljoner kronor. Hur kommer den förlust som därigenom uppkommer för kommunen att påverka årets resultat?
  2. Kommunens framtida driftbidrag kommer att öka med ca 6 miljoner kronor per år. Skall detta finansieras med skattehöjning (motsv 10 öre) eller genom besparingar i budgeten t ex för BUN eller Socialnämnden?
  3. Enligt bilagd budget skall servicebolaget (restaurang, cafeteria pub mm) bidra med ca 1,5 miljoner kronor redan första verksamhetsåret. Detta får anses vara en glädjekalkyl sett till verksamhetens art. Att ett överskott på 1,5 miljoner skulle genereras första året i en såpass konkurrensutsatt bransch är ett orimligt antagande.
  4. Innan kommunen lånar ut 89 miljoner kronor till arenabolaget måste fastighetsbildning ske, köp/tomträttsupplåtelse genomföras, lagfart beviljas och pantbrev tas ut. Arenabolagets aktiekapital torde inte ens räcka till dessa åtgärder utan bolaget blir tvunget att upprätta kontroll-
   balansräkning. Men hur ser tidplanen ut?

  Min slutsats är att arenabolagsupplägget inte är moget för ett genomförandeavtal.

  Christer Henriksson