• Reservation avseende borgensansökan från Friskis och Svettis

    ”Jag reserverar mig mot att beslut i ärendet fattas på så undermåligt besluts-
    underlag.
    Ärendet har lagts på bordet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ledamöter har inte haft tillfälle att sätta sig in i ärendet. Detta får anses nonchalant med hänsyn till att frågan väcks genom skrivelse till kommunen redan den 6 november 2014 och behandlats av tekniska utskottet den 9 december 2014. En brist i beredningen är att kultur- och fritidsnämndens synpunkter inte inhämtats. Flera frågor av väsentlig betydelse har inte redovisats såsom vilken säkerhet som skall lämnas och för hur lång tid borgensåtagandet skall gälla.”

    Christer Henriksson (KD)