• Ge alla barn och alla familjer stöd

   

  Barn är olika, föräldrar är olika, familjer ser helt olika ut och har olika värderingar, behov och önskemål. Detta bortser m, s, fp , v och mp från när de i en ”ohelig” allians bestämmer att alla barn skall gå i förskolan eller bli utan kommunalt stöd. Kanske har de inte egna barn eller har de aldrig haft tid att umgås med sina barn. Kanske har de bara anammat den kollektivistiska syn på barn och familjer som drivits främst an socialdemokraterna alltsedan Alva Myrdals tid.

  Vi kristdemokrater är för valfrihet även på familjepolitikens område. Det är inte kommunens uppgift att styra och bestämma över familjernas val. Det kan aldrig vara fel att lägga beslutanderätten över familjebesluten hos föräldrarna.

  Låt oss därför behålla och utveckla vårdnadsbidraget. Kostnaden för detta är lägre än alternativet med att alla barn skall gå i den (kommunala) förskolan. Åtminstone har ingen än visat motsatsen.

  Låt oss behålla och vidareutveckla systemet med dagbarnvårdare. Det är ett flexibelt system som kan ge ett gott omhändertagande för barn som inte kommer till sin rätt i förskolan, för barn som har långt till närmast förskola och för barn till föräldrar som arbetar på s k obekväm arbetstid.

  Barnomsorgen är till för barnen och familjerna. Ge dem möjlighet att välja den form som passar dem.

  Susanna Tingbratt (ledamot BUN för KD)
  Christer Henriksson (gruppledare KD)