• Reservation gällande beslutet om alkoholförtäring i hembygdsparken

  På kvällens kommunfullmäktige debatterades det förslag som varit upp om revidering av ordningsföreskrifterna. I kommunstyrelsen förändrades förslaget efter ett förslag från Vänsterpartiet till att tillåta alkoholförtäring i hembygdsparken. (Smålänningen skriver om beslutet här) Beslutet blev att godkänna förslaget med den ändring som Vänsterpartiet föreslagit. Vi reserverar oss mot förslaget. Vår ledamot Susanna Tingbratt hade följande anförande i talarstolen under kvällen.

  Läs mer

 • Skrivelse avseende vindkraftsplaner i Ljungby kommun

  Synpunkter vid revidering av vindkraftplanen i Ljungby Kommun.

  Inga bygglov av vindkraft får beviljas förrän beviljas förrän vindkraftsplaner är reviderad och godkänd.

  Minsta avstånd från vindkraftverk till bostadsfastighet eller fritidshus skall vara 1500 m och maxhöjd 150 m, vid högre höjd längre avstånd.

  Bullernivå max 35 dB vid 1000 m avstånd.

  Ljungby kommun är inte lämplig för vindkraftverk enligt Energimyndigheten. Ytterligare vindkraft utöver de 3 vindkraftp...

 • Reservation avseende borgensansökan från Friskis och Svettis

  ”Jag reserverar mig mot att beslut i ärendet fattas på så undermåligt besluts- underlag. Ärendet har lagts på bordet vid dagens sammanträde. Kommunstyrelsens ledamöter har inte haft tillfälle att sätta sig in i ärendet. Detta får anses nonchalant med hänsyn till att frågan väcks genom skrivelse till kommunen redan den 6 november 2014 och behandlats av tekniska utskottet den 9 december 2014. En brist i beredningen är att kultur- och fritidsnämndens synpunkter inte inhämtats. Flera frågor...

 • Reservation

  Reservation mot kommunfullmäktiges beslut att bevilja ett som byggnadskreditiv betecknat lån till Arenabolaget

  Kommunfullmäktige har den 25 augusti 2014 beslutat låna ut 89 Mkr till Arenabolaget i Ljungby. Detta beslut är överklagat och kan i avvaktan på ett avgörande i överklagandeärendet inte verkställas.

  Kommunfullmäktige har nu i ett nytt beslut beslutat att låna ut 33 Mkr av de 89 Mkr från det tidigare beviljade lånet till Arenabolaget trots att det ännu inte är avgjort om detta ...

 • Ett ogenomtänkt beslut

  Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 25 augusti att låna ut 89 miljoner kronor till Troja-Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB, nedan arenabolaget, samt att sälja Sunnerbohov och Trojahallen till samma bolag för 2,5 Mkr. Affären hade tidigare behandlats av kommunstyrelsen den 3 juni och 12 augusti. Vid båda tillfällena reserverade jag mig och påtalade bristerna i beslutsunderlaget samt varnade för konsekvenserna.

  Reservationerna finns att läsa på kd:s hemsid...

 • Christer Henrikssons anförande från dagens kommunfullmäktige

  Här följer Christer Henrikssons anförande från dagens kommunfullmäktige avseende Sunnerbohov och Ljungby Arena:

  ”Vi står inför en stor och riskfylld affär mellan Ljungby kommun och Troja-

  Ljungby AB under namnändring till Arenabolaget i Ljungby AB.

  Affären består av två delar 1. Utlåning av 89 Mkr till bolaget 2. Överlåtelse av Sunnerbyhov och Trojahallen för 2,5 Mkr

  Vi tar dem i tur och ordning

  Utlåning Vid utlåning brukar man göra en kreditbedömning ...

 • Ödesdigert beslut på kommunfullmäktige idag

  Idag fattar sannolikt kommunfullmäktige samma beslut som kommunstyrelsen fattade vid sitt senaste möte. Att låna ut 89 miljoner kronor till Troja Ljungby AB.

  Vi i Kristdemokraterna har hävdat att arenaförslaget saknar verklighetsförankring (en restaurang med 1,5 miljoner i överskott per år), kommer ge skattehöjningar p.g.a. ökat föreningsbidrag och är ett riskprojekt då kommunen kommer få sitta med problemen den dag Troja Ljungby AB inte längre kan betala för lånen.

  På allabolag...

 • Reservation om arenabeslut

  Här följer Christer Henrikssons motivering till varför han valde att rösta nej till lånet till Troja-Ljungbys arenabolag på tisdagens Kommunstyrelsesammanträde. Se även tidigare reservation.

   

  ”Jag reserverar mig mot att kommunen skall låna ut 89 000 000 kronor till ett privat företag som saknar egen kreditvärdighet. För att bolaget skall klara av avtalade räntebetalningar och amorteringar krävs att kommunen betalar ut väsentligt höjda driftbidrag till de föreningar s...

 • Några kompletteringar beträffande kommunens budget

  Kommunfullmäktige i Ljungby beslutade den 16 juni om nästa års budget. Sammanträdet har refererats i Smålänningen. Budgeten har också behandlats i ett par insändare i tidningen. Jag vill från Kristdemokraternas sida komplettera den bild som har återgetts

  Christer Henriksson (KD)

  Först kan konstateras alliansen endast har 21 av 49 röster i fullmäktige. Det är således en minoritets allians som lagt fram budgeten. Varje insiktsful...

 • Reservation angående arenabolag

  Christer Henriksson reserverade sig på Kommunstyrelsens möte angående vad vi anser vara en glädjekalkyl avseende förslaget till Arenabygge. Precis som vi påpekat när frågan var uppe i oktober så är vi inte mot ett arenabygge, men vi vill se en realistisk kalkyl och en riskanalys över en såpass stor investering som detta handlar om. Vi vill inte att skattebetalarnas pengar används på ett lättvindigt sätt.

  Sunnerbohov är i behov av upprustning, men det får inte ske till vilket pris och r...