• En anklagads försvarstal

  Denna text är skickad till Smålänningen (där den refuserats), Smålandsposten och P4 Kronoberg och beskriver Christer Henrikssons syn på turbulensen kring Ljungby Energi.

  ”På tisdag skall kommunstyrelsen behandla ett ärende där jag och övriga kvarvarande styrelseledamöter i Ljungby Energi AB föreslås bli avsatta. Kommunstyrelsens ordförande Ann-Charlotte Wiesel har, som det uttryckts i Smålänningen, satt ner foten. Vad är det hon krossar under sin klack?

  Jag har, liksom övriga styrelseledamöter som är utsatta för utrensning, frågat vad som är grunden till att vi skall avsättas. Jag har inte fått något svar på mina frågor .Inte heller framgår det handlingarna till tisdagens kommunstyrelsesammanträde. Det torde vara vedertagen ordning att den anklagade får ta del av vad som läggs honom till last för att han skall kunna framföra sitt försvar. Så inte i Ljungby kommun.

  Av bland annat artikel i Smålänningen och yttrande i kommunfullmäktige har jag emellertid kunnat sluta mig till att anledningen till att Ann-Charlotte Wiesel har förlorat förtroendet för oss inte inte beror på att vi förfarit brottsligt eller att vi inte tillvaratagit bolagets intressen. Vårt brott är att vi i styrelsen – utom Anne Karlsson (s) – i ett uttalande i samband med styrelsens sammanträde den 19 december 2011 uttalat att vi har fullt förtroende för bolagets vd Åke Danielsson, verksam i bolaget sedan 1987, och hans medarbetare. Det är enligt Wiesels uttalande i Smålänningen inte acceptabelt att vi uttalar vårt förtroende med anledning av fyra mail som en anställd i bolaget skickat till företag i Ljungby. Hon har också i andra sammanhang ondgjort sig över att vd och anställda i bolaget skrivit insändare i Smålänningen.
  Anledningen till att vi skall avsättas är således att vi inte satt munkavel på tjänstemännen vid Ljungby Energi.

  Svensk demokrati vilar på våra grundlagar. I regeringsformen stadgas att varje medborgare är tillförsäkrad yttranderätt (2kap1§ 1p RF). Denna kan inte inskränkas annat än genom lag. Yttrandefriheten har enligt yttrandefrihets-
grundlagen till ändamål att säkra ett fritt meningsutbyte och en fri och allsidig upplysning. I tryckfrihetsförordningen stadgas att varje svensk medborgare har rätt att ta del av allmänna handlingar (2 kap 1§ TF). Jag har två gånger (9 jan och 6 febr 2012) begärt att få en kopia av det mail Wiesel åberopat. Första gången höll hon det i handen och visade upp det när hon sa nej, det lämnas inte ut. Andra gången vände jag mig till kommunkansliet som sände över ett par avsnitt från mailet samtidigt som det angavs att detta är vad som ”ligger i akten”. Mailet har uppenbarligen i strid med tryckfrihetsförordningen och sekretesslagen inte registrerats (man kommer osökt att tänka på förhållandena när Anna-Greta Leijon blev f d justitieminister).

  Vad som krossas under Ann-Charlotte Wiesels klack är de grundläggande demokratiska principer som fastlagts i Sveriges grundlagar.
  Är verkligen 25 ledamöter i kommunfullmäktige beredda att på det underlag som presenterats avsätta styrelsen? Har inte heller de respekt för den grundlagsfästa yttranderätten?
  Jag är glad över att jag som kristdemokrat har möjlighet att försvara demokrati och yttrandefrihet – även om det innebär att jag inte längre kommer att vara ordförande i styrelsen för Ljungby Energi AB.

  Christer Henriksson (KD)”