• Gustavsberg Porslinsfabrik

  Bort med plakatpolitiken och fram med lösningarna!

  Gustavsberg och produktionen av hushållsporslin hör ihop och har gjort det sedan urminnes tider. Sedan 90-talet har fabriken under perioder varit hotad. Ända sedan orosmolnen först seglade upp har Värmdö kommun arbetat för att söka lösningar på problemen. På 90-talet tog vi för en tid över produktionen – man kan ha synpunkter på om det var rätt väg att gå.

   Dagens situation ställdes på sin spets när företaget med tingsrättens stöd inledde en rekonstruktion i början av 2018. Trots tidigare försök att hjälpa företaget på fötter genom nedsatt hyra och en avbetalningsplan hade företaget sedan en tid inte betalat hyra till kommunen för lokalerna.

   Under rekonstruktionen har kommunen stått i tät dialog med företagets ägare och ledning för att finna lösningar. Vi har bland annat diskuterat alternativa lokaler. Först under början av 2019 kom företaget med konkreta förslag för förbättrad lönsamhet genom att kraftigt minska lokalytan och skriva ned förfallen hyresskuld genom att retroaktivt räkna om hyran från 800 kr/kvm till 500 kr/kvm. De ville också att kommunen skulle bygga ett innertak för att skydda fabrikens verksamhet och bygga om det utslitna sågtandstaket. Företaget har inte någon gång uppvisat att de har avsatt medel för att reglera hyresskulden. Detta har hindrat kommunen från att ytterligare investera i fastigheten genom att bygga det innertak som de efterfrågar.

   Våren 2019 avslutades rekonstruktionen och tingsrätten beslutade om en ackordsuppgörelse, fordringarna som ingick skrevs ner med 75%. För Värmdö kommun innebar det att drygt 700 tusen kronor skrevs ner till 180 tusen kronor. Skulderna till kommunen som inte ingick i rekonstruktionen uppgick till 2,1 miljoner kronor. Dessa skulder har kommunen valt att inte driva in för att ge företaget en chans att hitta lösningar för fortsatt verksamhet. Företaget startade då även ett offentligt upprop för att bidra med finansiering genom en så kallad crowdfunding.

   Efter rekonstruktionen har både tingsrättens tillsynsman och företagets ägare konstaterat att det inte finns möjlighet att tillföra nytt kapital. De bedömer att företaget inte kan drivas vidare under nuvarande förutsättningar. Ett gemensamt förslag till lösning som gick ut på en ordnad neddragning för att sedan starta på nytt, diskuterades mellan kommun, ägare, tillsynsman och crowdfunding-aktör. Med detta skulle företaget få en chans att maximera försäljningen under sommaren för att betala av skulderna. Det skulle ge bättre förutsättningar för eventuella investerare att stödja en nystart av tillverkningen. Förslaget föll tyvärr när det uppmärksammades att varumärket inte var registrerat, crowdfunding-aktörerna såg då inte längre lika ljust på förslaget.

   Hur mycket vi än sympatiserar med verksamheten och det kulturhistoriska arv den har bidragit till, är det viktigt att klargöra att en kommun styrs av lagar och regler. Enligt lagen är det bara möjligt att stödja ett enskilt företag om det finns ”synnerliga skäl” som kan åberopas och då endast när det är tydligt att bolaget har förutsättningar för en fortsatt verksamhet. Dessutom regleras beloppet till maximalt 200 tusen Euro över en period av tre år.

   Det är oerhört tråkigt att frågan utnyttjas politiskt för att ge sken av att kommunens vilja står i vägen för företagets framtid. Företaget har fler fordringsägare än Värmdö kommun vilket betyder att företaget har fler utmaningar än lokalhyran och att produktionen behöver effektiviseras för att hitta lönsamhet. Hittills har vi inte sett några gångbara och lagenliga förslag på lösningar vare sig från företagets ledning eller socialdemokraterna. Socialdemokraternas förslag på återremiss löser inte företagets lönsamhet utan förlänger bara processen och ökar skulderna ytterligare. Det mest rakryggade från socialdemokraterna vore att tydliggöra att deras förslag bygger på att frångå lagen och använda kommunala skattemedel till produktion inom enskild näringsverksamhet. Vårt beslutade förslag till avtal hindrar inte företaget från att komma tillbaka med förslag på andra lösningar, tvärtom är det något vi innerligt hoppas på och varmt välkomnar.

  Deshira Flankör (M)
  Marie Bladholm (M)
  Kristina Lång (C)
  Fredrik Sneibjerg (L)
  Filip Joelsson (Mp)
  Anna Lipinska (Kd)