• Nej till nya planer på Horstensleden

    Frågan om Horstensleden har funnits sedan början av 1990-talet och stoppades genom att Värmdö använde sitt kommunala veto. Sedan dess har frågan varit uppe och stoppats vid flertalet tillfällen.

    För knappt ett år sedan exkluderades den ur den nationella infrastrukturplanen 2018-2029. Trots detta pekar Havs- och vattenmyndigheten i sitt förslag till havsplan för Östersjön ut anslutningen till Horstensleden som ett utredningsområde för sjöfart.

    Förslaget har ändrats något och det finns ett nytt tillägg till den tidigare Horstensleden. I det nya riksintresseanspråket planeras farleden gå både norr och söder om Horsten för att sedan gå ihop utanför Mellkobb och vidare in mot Stockholm enligt tidigare dragning av Horstensleden. Den tänkta Horstensleden ligger egentligen utanför det statliga havsplaneområdet men genom ett riksintresseanspråk för sjöfart ansluter den till trafiksystemet i det statliga havsplaneområdet. Detta innebär att Horsten skulle befinna sig mitt emellan två farleder.

    Majoritet för Värmdö är starkt kritiska till den delen av havsplanen i sitt yttrande som kommer att behandlas på nästa kommunstyrelse. I yttrandet kring havsplan för Östersjön konstateras bland annat att Horstensleden skulle leda till stor påverkan i ett tidigare orört område i skärgården. Man konstaterar även att stora sprängningar av berg, med skador på hotat fågelliv, fisk och växtlighet som följd förväntas samt att de miljöer som sprängs bort utgörs av naturtyperna rev, samt skär i Östersjön. Båda är internationellt hotade och upptagna på EU:s lista över naturtyper som ska skyddas i Europa.

    – Försöken har gjorts under många olika namn och förkastats varje gång, nu är den här igen i ny skepnad. När ska staten lägga ner planerna på att smyga in Horstensleden i ännu ett dokument? Det skulle innebära enorma skador på en orörd del av skärgården säger Deshira Flankör, Kommunstyrelsens ordförande.