Den psykiska ohälsan ökar bland unga

Ungdomsmottagningarna behöver mer resurser. Vi har föreslagit:

  • 1 miljon kronor extra 2021, 1,4 miljoner kronor 2022 och 1,9 miljoner kronor 2023
  • En virtuell ungdomsmottagning till länets ungdomar

Barn och unga i Västernorrland

En virtuell ungdomsmottagning behövs till Västernorrlands ungdomar

Barnomsorg

Barnens och familjernas behov är utgångspunkten för familjepolitiken. Alla ska ha möjlighet att välja den barnomsorgsform som passar de egna förhållandena bäst. Begreppet barnomsorg innefattar såväl föräldrarnas omsorg i det egna hemmet som förskola, familjedaghem, öppen förskola, fritidshem och andra former. Förskoleverksamheten, som har en viktig pedagogisk uppgift, ska präglas av valfrihet, jämn och hög kvalitet i form av små barngrupper och personal med både pedagogisk och omvårdande kompetens. Föräldrars delaktighet ska uppmuntras och underlättas. Eftersom behov och önskemål varierar över tid och mellan olika familjer måste samhällets stöd till barnfamiljer vara organiserat så att det kan användas på ett flexibelt sätt.

Ungdomsmottagningar

Ungdomsmottagningarna ligger verksamhetsmässigt under primärvården i Region Västernorrland. De har äntligen fått ett förtydligat uppdrag men det måste även skapas ett utvecklat samarbete med kommunerna utifrån den intention som lades 2009. Utifrån ökad psykisk ohälsa är de en viktig aktör i det förebyggande arbetet.

Av Primärvårdsförvaltningens ”Verksamhetsplan inklusive budgetskrivelse 2021” att:

  • ”Den psykiska ohälsan ökar bland unga. Med dagens resurser har vi inte möjlighet att möta behovet.” och
  • ”Ungdomsmottagningen behöver ett förtydligat uppdrag med rätt budget”

För att ge ungdomsmottagningarna de resurser som behövs för att möta den ökade psykiska ohälsan hos barn och unga lade vi jämfört med majoritetens budgetförslag 1 miljon kronor extra 2021, 1,4 miljoner kronor 2022 och 1,9 miljoner kronor 2023 på ungdomsmottagningarna.

Familj

Familjepolitiken måste skapa förutsättningar för föräldrarna att tillbringa tillräckligt med tid med sina barn. En jämnare fördelning mellan förvärvsarbete och vård av eget barn skulle i många fall medföra starkare anknytning mellan föräldrar och barn, och även ge positiva effekter när det gäller att främja familjebildning och ökad familjestabilitet.

Kvinnor och män ska vara jämställda och ges samma möjligheter i familjen liksom i samhället i övrigt. Jämställdhet börjar redan i hemmet och barnet lär sig tidigt av föräldrarnas roller. Det är därför viktigt att med opinionsbildande arbete stimulera föräldrar att dela på ansvaret för hem och familj så att båda får möjlighet att ta del av barnets utveckling och fostran. Barn behöver och har rätt till kontakt med båda sina föräldrar. Detta gäller inte minst den vardagliga kontakten, även om föräldrarna inte lever tillsammans.

Ensamstående föräldrars situation kräver särskild  uppmärksamhet. Olika former av särskilt stöd, såväl praktiskt som ekonomiskt och socialt, ska finnas för att underlätta föräldraskapet. En stor grupp människor bor i ensamhushåll. Det är viktigt att deras situation beaktas i det politiska beslutsfattandet.

I ett samhälle med höga krav på småbarnsföräldrar att klara av både ett ansträngande yrkesliv och ett krävande föräldraskap utgör far- och morföräldrar samt andra släktingar och nära vänner ett omistligt stöd. Ett flexibelt utformat barnomsorgsstöd och en bostadspolitik som underlättar flergenerationsboende är exempel på hur sådana relationer kan underlättas.

Samhället ska framhålla en medveten vilja till stabil familjegemenskap. Det markeras bäst genom en civilrättslig giftermålsbalk som gäller för både olikkönade och samkönade par och som erbjuder den tryggaste juridiska formen för samlevnad. Det är staten som ska ansvara för det juridiska giftermålet. Äktenskapet, som traditionellt sett förbehållits en relation mellan en man och en kvinna, ingås vid vigselgudstjänst eller andra betydelsefulla ceremonier och är en fråga för religiösa samfund, andra sammanslutningar och för parterna själva. Giftermål får endast ingås med de två blivande makarnas fria och fulla samtycke. Familjen består i de flesta fall av mamma, pappa och barn men i vårt samhälle finns andra familjebildningar som ska ha samma respekt och stöd.

Stabila och väl fungerande familjer är bra för både barn och vuxna och en förutsättning för ett gott samhälle. Familjen bestående av barn och deras föräldrar är en naturlig gemenskap som förtjänar samhällets stöd och uppmuntran. Varje barn har rätt till kännedom om sitt ursprung och att, så långt som möjligt, få bli omvårdad av sina föräldrar. Barnets bästa ska vara styrande i all familjepolitik och vid alla beslut som rör barn. Utgångspunkten vid adoption är att sätta barnperspektivet i främsta rummet. Samhället ska eftersträva att ge barnet en ny familj som ersätter barnet för den mamma och pappa som gått förlorade.

För att stödja familjestabilitet ska familjerådgivning finnas och vara lättillgänglig. Föräldrautbildning är en form av förebyggande insats som bör erbjudas alla. Olika slags mötesplatser för föräldrar och familjer ger goda förutsättningar för nätverk och gemenskap mellan människor.

Pensionssystemet ska utformas så att vård av eget barn och/eller minskat förvärvsarbetande under småbarnsåren inte missgynnar den ena föräldern.

/Ur Kristdemokraternas principprogram – 5.7 Naturens näringar Familjen ss. 91-95.


Bilden överst av Pexels från Pixabay (Pixabay License).


Senaste inläggen om barn och unga:

För samtliga inlägg om barn och unga, se här


Politikområden

Barn och unga Bostad Digitalisering
Ekonomi/skatter Etik och jämlikhet Infrastruktur
Kollektivtrafik Kultur Landsbygd
Ledning/styrning Migration Miljö och energi
Näringsliv/arbete Personal Samverkan
Trygghet Utbildning Äldre
Hälso- och sjukvård
Folkhälsa Primärvård Specialistvård
Recept/läkemedel Tandvård Vårdval

Följ oss gärna på Facebook.