• Interpellationssvar: Varför prioriteras inte barn och ungdomars psykiska hälsa?

  Svar på interpellation från Mona Hammarstedt (KD) till Lena Asplund (M) Om varför prioriteras inte barn och ungdomars psykiska hälsa?

  Hälso- och sjukvårdsnämndens ordförande Lena Asplund (M) överlämnar till Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande Elina Backlund Arab (S) att besvara interpellationen

  Frågor:

  • Hur ser det ut i resten av länet? Har ingen av Barn och ungdomspsykiatrins mottagningar fått sin budget uppräknad?
  • Tänker ni i majoriteten trasa sönder en väl fungerande verksamhet i Örnsköldsvik?
  • Varför prioriterar ni inte barn och ungdomars psykiska hälsa?

  Svar:
  Första linjens vård för barn och unga är högt prioriterat, av majoriteten inom hälso- och sjukvårdsnämnden, och kommer stegvis att byggas upp och förändras genom nya arbetssätt under kommande år. Avsikten är att skapa förutsättningar för en Nära Vård enligt målbilden tillsammans med berörda verksamheter och tillsammans med länets kommuner.

  Nya arbetssätt behöver beakta en jämställd och jämlik fördelning inom länet, samtidigt som förutsättningar behöver skapas för att bidra till självhjälp och förebyggande arbete.

  Majoriteten har inga ambitioner att ”trasa sönder” en väl fungerande verksamhet. Majoriteten har däremot tagit ansvar för att, tillsammans med Hälso- och sjukvårdsnämnden, fatta beslut där barn och ungdomars psykiska hälsa prioriteras. Utgångspunkten är att stärka första linjens vård.

  Tillgängligheten till barn- och ungdomspsykiatrin behöver förbättras och medel behöver fortsatt fördelas för att klara tillströmningen av unga som inte mår bra. Antalet invånare som vänder sig till barn- och ungdomspsykiatrin i länet har successivt ökat år efter år. Trenden är densamma i riket, med undantag för Region Västra Götaland.

  Majoriteten och därtill Hälso- och sjukvårdsnämnden har i sammanhanget fattat beslut

  • att införa en ny verksamhet med ett första linjeuppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa[1] och där det inrättas som ett särskilt uppdrag inom regionens egen primärvård; samt
  • att budget för personal- och driftkostnader för verksamhetens succesiva uppbyggnad under år 2021–2023 finansieras genom för ändamålet riktade statsbidrag 2021 och 2022 samt genom ramökning om 1 miljoner kronor år 2021, 5 miljoner kronor 2022 och 8
   miljoner kronor 2023 vilket beaktas i regionens budget för respektive år.

  Uppräkningen för psykiatrins budget dvs inklusive BUP innefattar 3 procent för år 2021, detta avser hela länet. Uppräkningen speglar grunduppdraget samtidigt som delar av verksamheten finansernas med tillfälliga statliga stimulansmedel från tidigare års riktade statsbidrag.

  Som en del i att klara att ge fler barn och unga med psykisk ohälsa vård snabbare får barn- och ungdomspsykiatrin tillfälliga resurser och därmed i uppdrag att tillfälligt öka antalet anställa. Det är möjligt genom att tillskott av fortsatta statliga stimulansmedel. I och med att resurser succesivt fördelas från BUP till första linjen behöver Hälso- och sjukvårdsnämnden säkra att övergångstiden fungerar bra. Bemanningen ska fortsatt förstärkas där det behövs mest, detta för att sedan stegvis arbetas in i ram efter införandet av ett första linjeuppdrag för barn och unga med psykisk ohälsa med start av Barn- och ungdomsentrén.

  Många olika åtgärder inom flera samhällsinstanser behövs för att komma tillrätta med det komplexa problem som barn och ungas sämre mående utgör. Förutom den tillfälliga förstärkningen av bemanningen behöver BUP också se till att de snabbare kan hjälpa fler på andra sätt. Arbetssätt måste anpassas, väntelistor ska ses över så att rätt ärenden prioriteras högst samt att digital teknik kan nyttjas mer. De tillfälliga bidragen till BUP ska stegvis arbetas in i ram, genom nya arbetssätt.

  Fortsatt utvecklat samarbete med skola och socialtjänst är nödvändigt för att unga ska få hjälp snabbt och på rätt nivå. Här pågår ett arbete med att bygga bättre strukturer via regionen och kommunens samverkansorgan inom Hälso- och sjukvård samt omsorg (Socialreko). Syftet är att kunna ta fram en förbättrad samarbetsmodell från politisk nivå ner till lokal samarbetsnivå som innefattar både skola, socialtjänst och regionens berörda verksamheter.

  Barn och ungdomars psykiska hälsa kommer att, och behöver fortsatt, prioriteras.

  Härnösand den 24 juni 2021

  Elina Backlund Arab
  Hälso- och sjukvårdsnämndens 1:e vice ordförande

  [1] Benämns i vissa sammanhang för ”Barn- och ungdomsentrén” en verksamhet för barn och unga mellan 7 och 17 år inom närsjukvården. Där ska bland annat erbjudas snabba och korta insatser, stöd, rådgivning och psykopedagogiska insatser i grupp. Verksamheten är under uppbyggnad men det dröjer sannolikt upp till ett par år innan den är i full gång och därmed avlastar BUP.


  Ovanstående är ett svar på interpellationen Varför prioriteras inte barn- och ungdomars psykiska hälsa och har diarienummer 21RS6899 i Region Västernorrlands diarium.