• Röstförklaring avseende beslut i om förskoleavdelningar. Barn-och Utbildningsnämnden 2014-05-19

  Susanna Tingbratt (KD) Ledamot i Barn och Utbildningsnämnden i Ljungby Kommun.

  Barn-och Utbildningsnämnden beslutade den 19/5 2014 att tillsvidare stänga två förskoleavdelningar i Ljungby tätort samt låta den avdelning som var stängd sedan tidigare fortsätta vara stängd samt att Barn-och Utbildningschefen vid behov har rätt att öppna en förskoleavdelning.

  Kristdemokraternas representant Susanna Tingbratt röstade ja till detta förs...
 • Röstförklaring avseende högskolebehörighetsbeslutet

  På Kommunstyrelsen den 8/4 beslutades att motionen från (S) avseende att lägga in ämnen som ger högskolebehörighet som norm i kursplanen till skillnad från tidigare lösning där högskolebehörigheten kunnat väljas som ett tillval för eleverna på yrkesförberedande program.

  När motionen var på remiss i Barn och Utbildningsnämnden valde vår representant Susanna Tingbratt att yrka avslag på motionen. När detta inte blev resultatet valde hon att reservera sig mot beslutet att godkänna motione...

 • Kristdemokraternas yrkande till skattesats för 2014

  Med avseende på budgetbeslutet i kommunstyrelsen idag vill vi Kristdemokrater motivera vårt yrkande med följande text.

  Kristdemokraternas yrkande till skattesats för 2014 Kristdemokraterna i Ljungby yrkar att skattesatsen för 2014 fastställs till 21,21 kr per skattekrona. Yrkandet överensstämmer med vad kristdemokraterna anförde i kommunfullmäktige genom Christer Henriksson (KD) vid budgetens fastställande den 18 juni 2013. De budgetförslag som Kristdemokraterna därvid framförde räcker...

 • Förtydligande avseende Ljungby Arena

  Med tanke på beslutet att lägga ned projektet kring arenabygge i dess nuvarande form vill vi göra några förtydliganden kring Kristdemokraternas hållning i frågan.

  Som ni kan läsa i tidigare inlägg reserverade sig Christer Henriksson (KD) mot beslutet att bilda ett arenabolag utifrån det underlag som presenterats. Orsaken var inte att Kristdemokraterna är emot tanken på Ljungby Arena, men vi anser att underlaget inte var tillräckligt underbyggt.

  Som Christer även säger i Smålänni...

 • Angående Ljungby Arena

  På kommunstyrelsen den 1/10 reserverade sig Christer Henriksson (KD) mot beslutet att gå vidare med arenabygget i sin nuvarande form. Christer yrkade på återremiss och när det inte gick igenom yrkades på avslag.

  Här följer reservationen från Christer i sin helhet.

  Reservation I ett välskrivet tjänsteutlåtande redovisas hur ett arenabolag skulle kunna bildas av Ljungby kommun och privata intressenter i Ljungby. Endast positiva effekter redovisas.I bilaga 3 i till tjänsteutlåtande...

 • Med anledning av beslut tagna på Barn- och Utbildningsnämnden i Ljungby 2013-04-22

  Valfrihet för föräldrar är en stor hjärtefråga för Kristdemokraterna. Vi är övertygade om att föräldrarna är de som känner barnet bäst och vet vilken omsorg som passar. Genom vårdnadsbidraget har de föräldrar som önskat fått en möjlighet att vara hemma en längre period med sitt barn med ett bidrag från kommunen. Idag beslutades det tyvärr att ta bort detta bidrag, ett av flera beslut för att minska kostnaderna. Detta beslut reserverade sig Kristdemokraterna emot.

  Ett annat beslut som t...

 • Angående folkomröstningen om landsbygdsskolorna

  Kristdemokraterna står bakom kommunstyrelsens beslut att inte riva upp beslutet om nedläggningen av skolorna i Torpa, Södra Ljunga och Kånna.

  Orsaken är samma som Christer Henriksson angav i Lokaltidningen:

  Christer Henriksson (KD) – Ljungby kommuns beslut i skolfrågan föregicks av en omfattande och intensiv debatt. Därefter avgjordes frågan i demokratisk ordning av kommunens högsta beslutande organ – kommunfullmäktige. KD följer av princip och övertygelse demokratiskt fattade b...

 • Särskilt yttrande avseende ny styrelse i Ljungby Energi

  SÄRSKILT YTTRANDE

  Vi deltar inte i beslutet angående tillsättande av ny styrelse i Ljungby Energi AB.

  Vi anser att den avsatta styrelsen skulle fått sitta kvar då den hade såväl kompetens som erforderlig erfarenhet. De nu föreslagna styrelseledamöterna saknar däremot enligt vår mening såväl kompetens som erfarenhet samt respekt för Sveriges grundlagar med undantag för Successionsordningen.

  Nils-Erik Wetter (KD) Mats Karlsson (KD)

  Dela detta:FacebookTwitterE-postSkriv ...
 • Officiella uttalanden från Kristdemokraterna i Ljungby avseende Ljungby Energis styrelse

  Med anledning av att Ljungby kommunfullmäktige med siffrorna 37 mot 12 valt att avsätta Ljungby Energis Styrelse med bl.a. Ordförande Christer Henriksson (KD) och ersättare Josef Tingbratt (KD) p.g.a. vad som sägs vara ”bristande förtroende” väljer vi att publicera vår reservation avseende beslutet:

  RESERVATION

  Vi reservarar oss mot beslutet att avsätta styrelsen för Ljungby Energi AB.

  Av handlingarna i ärendet framgår inte något sakligt skäl för beslutet. Av ...

 • Röstförklaring avseende studentbostadsbolag

  Tryggve Svensson (V) tog på senaste kommunstyrelsemötet upp frågan om ett speciellt Studentbostadsbolag. Christer Henriksson (KD) valde att rösta nej till förslaget trots att KD tidigare drivit frågan (se länk). Här följer Christers förklaring till detta beslut:

  Röstförklaring

  ”Jag finner det inte meningsfullt att åter ta upp frågan om studentbostadsbolag i kommunfullmäktige. Därför har jag inte yrkat bifall till motionen. Jag beklagar dock att man i kommunledningskontoret...