Utvecklingsplan för barn- och ungdomspsykiatrin antagen

Pressmeddelande
Idag, under Regionfullmäktiges sammanträde, antogs den regionala utvecklingsplanen för Barn- och Ungdomspsykiatrin för 2017 – 2020. Planen syftar till att utgöra grund för utveckling av den specialiserade Barn- och Ungdomspsykiatriska vården i Västra Götalandsregionen så att barn och ungdomar med psykisk ohälsa och deras vårdnadshavare skall ges bättre vård och stödinsatser.
Läs mer


Scenkonst för barn och unga stärks

Pressmeddelande-
2017 riktas 1 mnkr extra till Regionteater Väst i syfte att utveckla teaterns verksamhet för yngre och dess samverkan med det fria scenkonstlivet. Det fattade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen beslut om i dag.
Läs mer


Satsning på den psykiatriska vården på SÄS

Pressmeddelande-
I dag beslutade regionstyrelsen om en stor satsning på Psykiatrins kvarter vid Södra Älvsborgs Sjukhus i Borås. Totalt handlar det om en investering om ca 840 miljoner kronor, den största satsningen på både barn- och ungdomspsykiatrisk och vuxenpsykiatrisk vård på många år vid Södra Älvsborgs sjukhus.
Läs mer


GrönBlå Samverkan satsar på kulturlyft

Pressmeddelande-
I dag beslutade Kulturnämnden i Västra Götalandsregionen om insatser på en rad antal områden för att stärka barn- och ungdomskulturen samt det fria kulturlivet. Den övergripande ambitionen är att bidra till att stärka deltagandet i kulturlivet.
Läs mer


Kampanj för att förebygga självmord

Pressmeddelande-
I nästa vecka rullar en kampanj igång i en mycket angelägen fråga. Det handlar om hur man kan bidra till att förebygga självmord.

Filmen ”Steg för livet”, regisserad av Paul Jerndal som ligger bakom prisbelönta filmen Indigo, har en central roll i kampanjen med samma namn. Budskapet är att skapa förståelse för hur en människa som umgås med självmordstankar tänker och känner sig och framförallt hur vi som medmänniskor kan agera för att bidra till att förebygga självmord hos människor i vår närhet. Förutom att filmen kan visas i olika sammanhang finns förhoppningen om att den ska spridas i olika sociala medier. Kampanjen kommer även att ha en egen hemsida och bestå av kampanjfoldrar som distribueras till vårdcentraler och sjukhus etc.
Läs mer


GrönBlå satsningar på psykiatrin ger positiva resultat

Pressmeddelande-
Inför Psykiatriberedningens beslut idag om ytterligare särskilda satsningar på psykiatrin under 2017 har sjukhusens psykiatriförvaltningar redovisat resultatet av satsningar som inleddes för ett år sedan. De medel som öronmärkts för att korta köerna till neuropsykiatrisk utredning och behandling har, trots fortsatt svåra problem med att rekrytera personal, inneburit att man inom flera förvaltningar lyckats öka tillgängligheten radikalt.
Läs mer


Göteborgs kulturkalas 2016 invigt

Pressmeddelande-
Under torsdagen startade Göteborgs kulturkalas 2016 i gång. Det är en av Nordens största kulturfestivaler med omkring 1 300 programstarter. 1,5 miljoner besök väntas. Conny Brännberg (KD), Kulturnämndens ordförande i Västra Götalandsregionen, invigningstalade vid ”Posthotellet”.
Läs mer


Angelägen satsning mot psykisk ohälsa

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
Hälso- och sjukvårdsstyrelsen fattade i dag beslutet att från hösten 2016 starta en kraftsamling för att utveckla första linjens vård vid psykisk ohälsa. Detta ska ske genom ett pilotprojekt där cirka 5-6 vårdcentraler över hela Västra Götaland får ett tilläggsuppdrag att förstärka insatserna för barn och unga i åldrarna 7 till 18 år.
Läs mer


Kungälvs sjukhus har en given plats i framtida vårdutveckling

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
GrönBlå Samverkan tar nu krafttag för att komma till rätta med de ekonomiska obalanserna på Kungälvs Sjukhus. Mot bakgrund av sjukhusledningens besparingsförslag kommer en större översyn att genomföras på såväl sjukhuset som av sjukhusstrukturen i Göteborgsområdet. Syftet är att undvika kortsiktiga lösningar och istället tillämpa ett bredare angreppssätt. Kungälvs sjukhus har en fortsatt given plats i Västra Götalandsregionens hälso- och sjukvård, både idag och i framtiden.
Läs mer


I dag presenterar den politiska ledningen i Västra Götalandsregionen sin budget

Pressmeddelande – GrönBlå Samverkan
Sedan GrönBlå Samverkan tillträdde som politisk majoritet i Västra Götalandsregionen har en politik präglad av kontinuitet och långsiktighet bedrivits och den inriktningen fullföljs även fortsättningsvis. Den stabila ekonomiska grund som Västra Götalandsregionen nu vilar på skapar goda förutsättningar för att utveckla verksamheter såsom hälso- och sjukvården och kollektivtrafiken. Förutsättningarna är också goda för att Västra Götaland fortsatt ska kunna bygga på att skapa en stark och framträdande roll både nationellt och internationellt.
Läs mer